خانه ی ویس،مونتگمری کانتری

 

خانه ی ویس،مونتگمری کانتری


معمار:لویی کان

مکان:پنسیلوانیا-آمریکا

زمان:۱۹۴۸-۱۹۴۹

مساحت زمین:۹.۹هکتار

مصالح:سنگ-چوب


خانه به دو مرکز فعالیت تقسیم می شود: روز و شب. که توسط یک توزیع کننده مرکزی که در خدمت هر دو هسته است از هم جدا شده اند.


منبع:httpss://www.slideshare.net

 

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه