شهر فرهنگ کاليجيا

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه