مقررات ملی ساختمان 1392- مبحث 8 (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنائی)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات
۸-۱-۱ دامنه کاربرد
۸-۱-۲ تعریف ها
فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت
۸-۲-۱ کلیات
۸-۲-۲ مصالح ساختمانی‌
فصل سوم- الزامات عمومی
۸-۳-۱ کلیات
فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح
۸-۴-۱ کلیات
۸-۴-۲ تحلیل و طراحی
۸-۴-۳ ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
۸-۴-۴ ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
۸-۴-۵ ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد
فصل پنجم- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف
۸-۵-۱ کليات
۸-۵-۲ محدوده کاربرد‌
۸-۵-۳ ساختگاه
۸-۵-۴ مصالح
۸-۵-۵ طرح و اجرا
فصل ششم- ساختمان های بنایی غیر مسلح
۸-۶-۱ کلیات
۸-۶-۲ محدوده کاربرد‌
۸-۶-۳ ساختگاه
۸-۶-۴ مصالح
۸-۶-۵ طرح و اجرا


دانلود فایل رایگان

گروه معماری هورنو
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه