در این رساله مسائلی چون فرهنگ، ارتباط فرهنگ و معماری و معماری ایرانی در ارتباط با مسئله فرهنگ و فرهنگسرا  مورد بررسی قرار میگیرند . در بررسی این مسائل اهدافی مانند جوان گرائی  ، براوردن بخشی از نیاز های فرهنگی شهر و جامعه  و  معماری هویت گرا را دنبال می کنیم . در پی رسیدن به این اهداف  گسترش فرهنگ سراها توصیه می شود .

در این رساله پس از بررسی شهر مورد نظر از جوانب مختلف و انتخاب زمین مورد نظر به بررسی چند کانون مشابه و استاندارد های و ضوابط طراحی جز فضاهای این مجموعه  می پردازم  و سپس فرایند طراحی و نتیجه این فرایند را در مجموعه مورد نظر بیان میکنیم ضروری است که امور فرهنگی جامعه توسط فرهنگ مردم برنامه ریزی  و اداره شود نه تحت تاثیر سلایق و نظرات عمده ای که با تصمیم گیری نا به جا باعث افت محبوبیت این فضا ها می شوند .

مراکز فرهنگی باید متعلق به تمام اقشار جامعه باشد و همه از ان بهره برند . خوب است که این مرکز جایگاهی واقعی خود را در شهر بیابد و خدماتشان صرفا در قبال پرداخت پول نباشد .

برنامه های این مراکز با نظر مردم در شرایطی مکانی و زمانی مختلف تنظیم شود و تمام این موارد میسر نیست مگر با شناخت دقیق و کامل از روحیات و اعتقادات مردم منطقه و استفاده از فداکاری و نظرات و پیشنهادات انان در اداره امور .

مطالعات فرهنگسرا با هویت ایرانی شامل فصل های کلیات تحقیق ، ئیشینه و ادبیات تحقیق ، ضوابط و استانداردهای طراحی ، شناخت بستر طرح، بررسی نمونه ها ، جمع بندی و مسیر طراحی است. که فهرست آن شامل موارد زیر است:

فصل اول: کلیات. 3

1.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………. . مقدمه. 3

1.2………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بیان مسئله. 3

1.3……………………………………………………………………………………………………………………….. ضرورت مسئله طراحی.. 3

1.4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. اهداف پژوهش… 4

1.5……………………………………………………………………………………………………………………………………… روش پژوهش… 4

1.6…………………………………………………………………………………………………………………………………… ساختار پژوهش… 4

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق. 6

2.1.1.     مقدمه 6

2.2………………………………………………………………………………………………………………………………………. ادبیات تحقیق.. 6

2.2.1.     مقدمه 6

2.2.2.     تعریف وتبیین فرهنگ… 6

2.2.3.     پيشينة واژه فرهنگ در زبان فارسي. 6

2.2.4.     ريشه واژه فرهنگ (culrure) 7

2.2.5.     ريشه بار معنايي كلمه (culture) 7

2.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………… فرهنگسرا 7

2.3.1.     فرهنگسرا 8

2.3.2.     اهداف ایجاد  فرهنگسرا 8

2.3.3.     نتيجه گيري. 8

2.4……………………………………………………………………………………………………………………………. مبانی نظری طراحی.. 9

2.4.1.     رابطه فرهنگ و معماری. 9

2.4.2.     عوامل موثر در شکل گیری صورت فضای معماری. 11

2.4.2.1.                      عوامل مادی. 11

2.4.2.2.                      عوامل محیطی. 11

2.4.2.3.                      عوامل فرهنگی. 11

2.4.2.4.                      عوامل کارکردی. 11

2.4.3.     تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری. 11

2.4.3.1.                      اهمیت مفهوم شكل يا فرم در فرهنگ معماري. 11

2.4.3.2.                      روند طراحي و پيدايش فرم 12

2.4.3.3.                      عوامل فرهنگي موثر در شكل گيري فضاي معماري. 13

2.4.4.     بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري. 14

2.4.5.     مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري. 15

2.4.6.     مفهوم سير از ظاهر به باطن در معماري اسلامي ايران. 17

2.4.7.     عوامل بنيادي معماري در ايران. 17

2.4.7.1.                      درونگرايي. 18

2.4.7.2.                      مركزيت.. 18

2.4.7.3.                      انعكاس.. 18

2.4.7.4.                      پیوند  معماري با طبيعت.. 18

2.4.7.5.                      هندسه 19

2.4.7.6.                      شفافيت و تداوم 19

2.4.7.7.                      رازو ابهام 19

2.4.7.8.                      تعادل موزون- توازن حساس.. 19

2.4.7.9.                      چشم دل. 20

2.5………………………………………………………………………………………………………………………………….. بررسی نمونه ها 20

2.5.1.     فرهنگسرای نیاوران 20

2.5.1.1.              تاريخچه 21

2.5.1.2.              بررسی از نظر اقليم و بنا و ورودی. 21

2.5.1.3.              ریز فضاها 21

2.5.2.     فرهنگسرای خاوران ( جوان) 26

2.5.2.1.              توصیف کالبدی مجموعه 26

2.5.2.2.              بررسی برنامه فضایی عناصر مجموعه 26

2.5.2.3.              ساختمان مرکزی. 28

2.5.2.4.              ساختمان اداری. 34

2.5.2.5.              سبک و روحیه حاکم بر مجموعه 34

2.5.2.6.              نوع و نحوه به کارگیری مصالح غالب در مجموعه . 35

2.5.2.7.              تحلیل و ارزیابی نماهای مجموعه 35

2.5.3.     مرکز فرهنگی تی جی بائو. 36

2.5.3.1.                      بوم گرائی بنا 36

جزایر کالدونیای جدید در آبهای غربی اقیانوس آرام و در کرانه های خاوری استرالیا که مرکز آن نومه آ می باشد .کالدونیای واقعی در اسکاتلند بوده و دلیل این نام گذاری شباهت اقلیم ها می باشد . 36

2.5.3.2.                      ساختار معماری بنا 37

2.5.3.3.              فضای داخلی. 38

2.5.4.     مرکز فرهنگی لانگنگ… 40

فصل سوم: ضوابط و استاندارد ها و برنامه فیزیکی. 44

3.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه. 44

3.2……………………………………………………………………………………………………………………. بررسی استاندارد های ملی.. 44

3.2.1.     الزامات کلی مربوط به کالبد 44

3.2.2.     الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان. 46

3.3…………………………………………………………………………………………………….. بررسی حیطه های فضائی فرهنگسرا 48

3.3.1.1.                      حوزه رياست.. 49

3.3.1.2.                      حوزه عمومي اداري. 50

3.3.2.     بخش نمايشي. 50

3.3.2.1.                      حوزه گالري ها و نمايشگا ه ها 50

3.3.2.2.                      حوزه سالن هاي نمايشي. 51

3.3.3.     بخش آموزشي. 52

3.3.3.1.                      فضاهاي آموزشي تئوري. 52

3.3.3.2.                      کتابخانه تخصصي. 53

3.3.4.     بخش خدمات رفاهي. 53

3.3.5.     بخش تجاري. 54

3.4…………………………………………………………………………………………………………. بررسی ریز فضاها و استاندارد ها 54

3.4.1.     ورودی : 54

3.4.2.     لابی. 55

3.4.2.1.                      قسمت نگهبانی. 55

3.4.2.2.                      كف ها 55

3.4.2.3.              دیوار ها 55

3.4.2.4.                      نور پردازی. 56

3.4.3.     پله 56

3.4.3.1.              پله  برقی. 56

3.4.4.     گالری ها 57

3.4.4.1.                      ساختار عمومی گالری ها : 57

3.4.4.2.                      ترتیب قرار گیری اشیاء : 57

3.4.4.3.                      نورپردازی گالری ها : 58

3.4.4.4.                      تنظیم شرایط محیطی : 59

3.4.4.5.                      تهویه ی مطبوع : 59

3.4.4.6.              آکوستیک : 59

3.4.4.7.                      حریق: 59

3.4.6.1.                      ساختار عمومی فضاهای نمایشی : 60

3.4.6.2.                      شیب سالن نمایش : 60

3.4.6.3.                      صندلی تماشاچیان : 60

3.4.6.4.                      اتاق رختکن (تنفس بازیگران) : 61

3.4.6.5.                      نورپردازی صحنه : 61

3.4.6.6.                      اکوستیک : 61

3.4.6.7.                      ایمنی از حریق : 61

3.4.7.     استانداردهای طراحی آمفی تئاتر. 62

3.4.7.1.                      ورودی : 62

3.4.7.2.                      سالن انتظار (سرسرا) : 62

3.4.7.3.                      سالن اجرا : 62

3.4.7.4.                      طول ردیف : 62

3.4.7.5.                      حجم فضا : 63

3.4.7.6.                      نسبت های قسمت تماشاگران : 63

3.4.7.7.                      فضاهای خدماتی پشت سن : 63

3.4.7.8.                      قسمت اداری سالن : 64

3.4.7.9.                      بخش خدماتی : 64

3.4.7.10.                      فرم تالار : 64

3.4.7.11.                      فرم سقف در تالارها : 65

3.4.7.12.                      خلاصه قواعد برای طراحی فرم استودیوها و تالارها : 65

3.4.8.     کتابخانه: 65

3.4.8.1.                      میزان فضاهای کتابخانه: 65

3.4.8.2.                      ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان : 66

3.4.9.     نور پردازی : 67

3.4.9.1.                      روشنایی توصیه شده: 67

3.4.10.   آکوستیک : 67

3.4.11.   تهویه ی مطبوع : 67

3.5…………………………………………………………………………………………………………………………………….. برنامه فیزیکی.. 67

فصل چهارم: شناخت بستر طرح. 71

4.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقدمه. 71

4.2…………………………………………………………………………………………………………………………… شناخت انسانی منطقه. 71

4.2.1.     استان تهران. 71

4.2.2.     شهر تهران. 71

4.2.3.     . تاریخ مختصر تهران. 72

4.2.4.     . فرهنگ مردم تهران. 73

4.3………………………………………………………………………………………………………………. بررسی اقلیمی و طبیعی تهران. 73

4.3.1.     اقلیم شهر تهران. 73

4.3.2.     . بررسی عناصر 5 گانه اقلیمی تهران. 74

4.3.2.1.                      . دما 74

4.3.2.2.                      . باد 74

4.3.2.3.                      . رطوبت.. 76

4.3.2.4.                      بارندگی : 76

4.3.2.5.                      . تابش.. 77

4.3.3.     . پوشش گیاهی. 77

4.4……………………………………………………………………………………………………………. بررسی و تحلیل سایت پیشنهادی.. 78

4.4.2.     دلایل انتخاب سایت.. 79

4.4.3.     همسایگی های زمین. 79

4.5…………………………………………………………………………………………………………….. . بررسی توسط جدول SWOT. 81

فصل پنجم: طراحی معماری. 83

منابع و مآخذ 2

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا