موزه آیین تلاش‌ها و هم آفرینش‌های انسان است تا هرآنچه را که در پیچ‌وتاب قرون حاصل آمده است بر آیندگان باز تابد تا از گذر زمان درس گیرد.ایجاد چنین مراکزی قدرشناسی از زحمات فرهیختگان و اندیشمندان و مردمی است که همه وجود و زمان خویش را برخلق آثاری نهادند تا دیگران توشه و سرمایه اندیشه خود نموده تا راه سخت و پرمشقت پویش در مسیر تعالی انسان را قدری هموارتر سازند. موزه موسیقی سعی وافر خود را بر معرفی چهره‌ها و آثاری خواهد نهاد که سرافرازی و پرواز بلند ملتی کهن و سترک بر بال اندیشه آنان قرار یافته است.

مطالعات موزه موسیقی

آنانی که خواهند آمد و نسلی دیگر را شکل خواهند داد هرگز از چالش‌ها و مشکلات این نسل بر انجام نیافتن بسیاری از ضرورت‌ها که آنان را به اصل خویش رهنمون سازد یاد نخواهد کرد و هرگونه غفلت یا سهل‌اندیشی را گناهی بزرگ خواهد انگاشت بر این اساس مسئولیت ما در حفظ و صیانت از یادگارهای گران‌بهای ملی هرچه بیشتر و حضور موزه موسیقی در جامعه‌ای که فرهنگ و هنر را بخشی جداناپذیر از زندگی خویش می‌داند ضرورتی مشخص و مورد پیدا می‌کند.

سازه‌های موسیقی آمیزه‌ای از عشق مهر و چیره‌دستی مردانی است که هنرمندی و صنعت خویش را در بازتاب زیباترین اثر انسانی به کار گرفتند و یادگارهایی بس ارزشمند باقی نهادند.

نواها و موسیقی جاودان هنرمندانی که امواج خروشان احساس خویش رادر دریای معرفت و آفرینندگی جاری ساخته و به نسل ما هدیه دادند منزلتی بس والا دارند که می‌بایست هرچه بهتر شایسته‌تر این گوهر گران‌سنگ را از گزند بی‌هنری‌ها و بی‌معرفتی‌ها درامان داشت.

مظالعات انجام شده ی موزه ی موسیقی شامل یخش های کلیات تحقیق ، شناخت موضوع و مبانی طرح ، بررسی نمونه ها ، بررسی استانداردها و برنامه فیزیکی ، بررسی سایت و زمینه ی بنا شهر تهران  می باشد که فهرست تفصیلی آن به شرح زیر است:

1.1     چکیده فارسی. 5

1.2     واژگان کلیدی.. 5

1.3     تقدیر و تشکر. 6

فصل اول: کلیات   3

1.4     مقدمه. 3

1.5     بیان مسئله. 6

1.6     ضرورت مسئله طراحی. 6

1.7     اهداف پژوهش.. 6

1.8     روش پژوهش.. 7

1.9     ساختار پژوهش.. 7

فصل دوم: شناخت موضوع و مبانی نظری طرح  9

2.1     مقدمه. 9

2.2     موزه 9

2.2.1     تعريف موزه: 9

2.2.2     تاريخچه موزه: 10

2.2.3     شکل گیری موزه و باستان شناسی در جهان. 14

2.2.4     . اهداف موزه 16

2.2.5     عمده فعاليتهاي موزه 17

2.2.6     انواع موزه 17

2.2.7     اشکال مختلف موزه ها 18

2.3     موسیقی. 21

2.3.1     تعریف هنر. 21

2.3.2     تعریف موسیقی. 23

2.3.3     تعریف لغوی موسیقی. 25

2.3.4     قواعد زبان موسیقی. 30

2.3.5     ساختار موسیقی. 32

2.3.6     موسیقی از لحاظ ساختار. 34

2.3.7     دورنمای موسیقی ایرانی: 35

2.3.8     خلاصه تاریخ موسیقی ایران. 35

2.3.9     شکل شناسی موسیقی ایرانی. 39

2.3.10    سازهای موسیقی ایرانی. 40

2.4     موسیقی و معماری.. 41

2.4.1     فرهنگ، موسیقی و معماری. 41

2.4.2     اشتراکات معماری و موسیقی. 45

فصل سوم: بررسی نمونه ها جهت طراحی  65

3.1     مقدمه. 65

3.2     نمونه های خارجی. 65

3.2.1     تالار وحدت. 65

3.2.2     . موزه موسیقی. 67

3.3     . بررسی نمونه خارجی. 72

3.3.1     مرکز فیل هارمونی برلین. 72

3.3.2     . اپرای سیدنی. 77

فصل چهارم: بررسی استاندارد ها و برنامه فیزیکی  81

4.1     مقدمه. 81

4.2     بررسی استاندارد های ملی. 81

4.2.1     الزامات کلی مربوط به کالبد 81

4.2.2     الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان. 83

4.3     .  حوزه های فضائی مرکز ترک اعتیاد 87

4.4     . ریز فضاهای موزه موسیقی. 87

4.4.1     تالار ورودي: 87

4.4.2     گالري ها يا تالار نمايش آثار: 88

4.4.3     ورودي و گيشه: 89

4.4.4     فضاي اداري: 89

4.4.5     گالري‌ها: 90

4.4.6     كارگاه نگهداري و مرمت آثار: 93

4.4.7     انبارها: 93

4.4.8     جعبه آينه‌ها: 94

4.4.9     برنامه فیزیکی موزه موسیقی. 94

4.5     . نکات تکمیلی طراحی. 97

4.5.1     نورپردازي در موزه: 97

4.5.2     سيركولاسيون در موزه‌ها: 101

4.5.3     ايزولاسيون صوتي موزه‌ها: 102

4.5.4     ضوابط حفظ آثار موزه‌ها : 103

4.5.5     مصالح و رنگ.. 105

4.5.6     کف موزه : 106

فصل پنجم: بررسی سایت   108

5.1     . مقدمه. 108

5.2     شناخت انسانی منطقه. 108

5.2.1     استان تهران. 108

5.2.2     شهر تهران. 108

5.2.3     . تاریخ مختصر تهران. 109

5.2.4     . فرهنگ مردم تهران. 110

5.3     بررسی اقلیمی و طبیعی تهران. 110

5.3.1     اقلیم شهر تهران. 111

5.3.2     . بررسی عناصر 5 گانه اقلیمی تهران. 112

5.3.3     . پوشش گیاهی. 115

5.4     بررسی و تحلیل سایت پیشنهادی.. 116

5.4.1     آدرس سایت. 116

5.4.2     . علت انتخاب سایت. 117

5.4.3     . همسایگی های سایت. 117

5.4.4     . تحلیل دسترسی. 118

5.4.5     . بررسی و تحلیل  سایت. 119

5.4.6     . بررسی نقاط ضعف و قوت سایت. 119

  1منابع و مآخذ 2

 

منابع و مآخذ تحقیق نیز به شرح زیر است:

 • کسمایی،مرتضی.(1382)،اقلیم و معماری،تهران:نشر خاک،چاپ دوم.
 • محمدی ،حسین.(1390)اب و هواشناسی کاربردی تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
 • امینی، امیرهوشنگ. ( 1388 ). توسعه پایدار و چگونگی دستیابی به آن. نشریه تازه هاي اقتصاد. شماره 32
 • -_آقاخانی، حمید و منتظری رودبارکی، احمد ) 1386 (. مبانی هنرهای تجسمی ۱. چاپ اول، تهران: دانشگاه پیام نور.
 • آنتونیادس، آنتونی ) 1381 ). بوطیقای معماری ج 1 و ج 2. ترجمه احمدرضا آی، تهران: سروش.
 • اخوت، امیر ( 1382 ). موسیقی ایرانی و هنرهای تز یینی، نشریه هنرهای زیبا. ) 16
 • پوریوس فزاده، سارا ( 1389 ) بازشناسی وجوه اشترا ک معماری و موسیقی، نشریه کتاب ماه هنر 147
 • پیرنیا، محمدکریم ( 1387 )سبک شناسی معماری ایرانی. تدوین غلامحسین معماریان، تهران: سروش دانش.
 • حا ج امینی، بهمن ( 1380 ). بررسی تطبیقی ویژگی های مشتر ک معماری و موسیقی ایران، فصلنامه موسیقی ماهور.
 • .95-109 ،) سال سوم، ) 12
 • خالقی، روح الله ( 1378 ) نظری به موسیقی. چاپ پنجم، تهران: محور.
 • دورینگ، ژان ( 1370 ) ردیف سازی موسیقی سنتی ایران. ترجمه پیروز سیار، تهران: سروش.
 • زاهدی، حمید ( 1376 ) تئوری موسیقی و اصول هارمونی. تهران: پارت.
 • حسن ستاری، ساربانقلی و شاهد، مه لقا ( 1391 ) بررسی وجوه تشابه مفاهیم موسیقی ایرانی و معماری باغ ایرانی
 • سراج، حسام الدین (1368 ) موسیقی و سیر تجریدی هنرها، نشریه سوره. دوره اول، ) 3
 • موسیقی و معماری، مجله معماری و فرهنگ. 1390
 • شپرد، آلن ( 1377 ) مبانی فلسفه هنر. ترجمه علی رامین، تهران: علمی و فرهنگی.
 • صاد ق پور فیروزآبادی، ابوالفضل و خلی لزاده مقدم، مریم ( 1390 ). زبان مشترک در معماری و موسیقی و بررسی آن
 • . صفوت، داریوش ( 1361 ) عرفان و موسیقی ایرانی، نشریه هدهد. 34
 • صفوت، داریوش و ک ارن، نلی ( 1391 ) موسیقی ملی ایران. ترجمه سوسن سلی مزاده. تهران: ارس.
 • علیزاده، محمد و خیرالدین، مهشید ( 1377 ) بررسی ویژگی های عاطفی ردیف موسیقی ایران، نشریه هنر. 37
 • فرهت، هرمز ( 1378 ). مقوله دستگاه در موسیقی ایران. ترجمه فرهاد افشاروند، چاپ اول، تهران: کتاب سال شیدا.
 • دستگاه در موسیقی ایرانی. ترجمه محمد مهدی پور، تهران: پارت. (فلامکی، منصور و همکاران ( 1383 ). مجموعه مقالات درباره معماری و موسیقی. تهران: فضا.
 • -_فیلی نژاد، غزاله ( 1385 ). همسویی های جهان معماری و موسیقی (همسایه ها- بدون آغاز و پایان)، نشریه فرهنگ
 • قبادیان، وحید ( 1377 ) بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. تهران: دانشگاه تهران..
 • کما لپور تراب، مصطفی ( 1376 ). تجزی هوتحلیل موسیقی برای جوانان. تهران: چشمه.
 • . قرینه سازی در موسیقی، نشریه هنر( 1379 )
 • یکانی، مجید ( 1370 ). بررسی سه شیوه هنر تک نوازی در موسیقی ایران. تهران: ایران صدا.
 • -_لانگر، سوزان ( 1379 ). احساس و فرم. ترجمه سیاوش جمال فر، تهران: ارسباران.
 • مسعودیه، محمدتقی ( 1364 ) ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی. ویرایش دوم، تهران: سروش.
 • بهشتی، سید محمد . مقاله سیری در ساختار موزه، کتاب مسجد ایرانی، 1392
 • دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، باب موزه، موسیقی و …
 • جغرافیای تهران، 1393، نشر سازمان تالیف کتاب های درسی
 • حافظی، علی، 1395 ، پایان نامه ” طراحی موزه موسیقی با رویکرد معماری پست مدرن ایرانی در شهر ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
 • سماواتی، انیسه، 1390 ، پایان نامه ” طراحی خانه موزه با رویکرد ارتقا روحیه هنر دوستی ” ، دانشگاه تهران مرکز
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا