مطالعات هنرستان در شهر قزوین

مطالعات طراحی هنرستان در شش فصل بررسی اصول طراحی هنرستان فنی و حرفه ای ، بررسی زمین و زمینه بنا (بستر قزوین و محدوده ی بنا)، بررسی چند نمونه مدرسه هنرستان ، چارچوب طراحی، طراحی و تولید گزینه، اسناد و مدارک طراحی جمع آوری شده است که در ادامه قسمتی از متن مقاله را ببرسی می کنیم:

مطالعات هنرستان در شهر قزوین

نمونه هایی از تصاویر صفحات مطالعات

1.1.1.       شاخه فنی و حرفه ای متوسطه

آموزش و پرورش در عین حالی که به عنوان یک حق اساسی برای مردم تلقی می‌گردد, به نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه نیز می‌باشد که منجر به ارتقاء بهره‌وری فرد در محیط اشتغال می‌شود.

کشور جمهوری اسلامی ایران ظرفیت­ ها، منابع و مزیت های ویژه و متنوعی دارد و هم­ اکنون برای رسیدن به اهداف حال و آینده کشور(توسعه همه جانبه و پایدار) در افق 1404 نیازمند نیروی کار بهره ­ور در تمامی حرف و مشاغل برای بخش­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

ساختار نظام تحصیلی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، شامل ۶ سال دوره ابتدایی و ۶ سال دوره متوسطه )جمعاً دوازده سال) است.

دوران تحصیل رسمی و عمومی، با توجه به ماهیت و ویژگی برنامه‌های درسی شامل دوره آموزش عمومی (مرکب از دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه)و دوره آموزش نیمه تخصصی (دوره دوم متوسطه) خواهد بود و در پایان دوره دوم متوسطه به دانش‌آموزان مدرک دیپلم اعطا می شود.

در نظام جدید آموزشی این شاخه مشتمل بر چهار زمینه صنعت، کشاورزی ، خدمات وهنر است که هر زمینه دارای یک یا چند گروه، هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی می باشد و جمعا دارای 41 رشته است.

 • زمینه ی صنعت مشتمل بر 18رشته که 13رشته از آن خاص پسران و 5رشته از آن مشترک بین دختران و پسران می باشد.
 • زمینه کشاورزی شامل 5رشته که از میان آن 4رشته خاص پسران و1 رشته مشترک بین دختر و پسر می باشد.
 • زمینه ی خدمات شامل 5 رشته است که 1 رشته خاص دختران و2رشته مشترک بین دختران و پسران و2 رشته خاص پسران می باشد.
 • زمینه ی هنر 13 رشته که1 رشته خاص دختران و12 رشته مشترک بین دختران وپسران می باشد.

فهرست تفضیلی این مطالعات به شرح زیر است:

شناسنامه پایان نامه. 5

اقرارنامه. 6

واگذاري حقوق به دانشگاه. 7

چکیده فارسی… 8

واژگان کلیدی( 5 تا 7 واژه) 8

پیشگفتار. 9

تقدیر و تشکر. 11

مقدمه: 20

 1. بخش اول: بررسی اصول طراحی هنرستان فنی و حرفه ای.. 23

1.1.        مقدمه. 23

1.1.1.          مدرسه : 23

1.1.2.          هنرستان : 23

1.1.3.          شاخه فنی و حرفه ای : 23

1.1.4.          معلم/ مربی : 23

1.2.        ساختار و اهداف آموزشی فنی و حرفه ای… 24

1.2.1.          : اهداف شاخه تحصيلی… 24

1.2.2.          : ساختار: 24

1.2.3.          تعریف آموزش و پرورش : 24

1.2.4.          اهداف آموزش و پرورش…. 25

1.2.5.          ساختار نظام آموزشی آموزش و پرورش ایران.. 25

1.2.6.          اهداف دوره متوسطه. 26

1.2.7.          شاخه فنی و حرفه ای متوسطه. 28

1.2.8.       اهداف شاخه فنی و حرفه‌ای… 29

1.2.9.          نتیجه گیری… 30

1.3.        مخاطبان پروژه هنرستان.. 32

1.4.        ابعاد، استاندارد، قوانین و نکات طراحی معماری هنرستان.. 33

1.4.1.          شناخت منابع طراحی معماری هنرستان.. 33

1.4.2.          ضوابط مکان یابی مدارس در بافت شهر و محله. 33

1.4.3.          کلیات  کالبدی مربوط به  سایت…. 34

1.4.4.          بررسی سطوح اشغال.. 34

1.4.5.          سرانه  فضا ها 35

1.4.6.          محدودیت طبقات… 36

1.4.7.          بررسی الگوی های ساماندهی کالبد مدارس…. 37

1.5. بررسی عناصر درونی و بیرونی… 43

1.5.1.          طبقه بندی فضاهای آموزشی… 43

1.5.2.          رده بندی هنرستان ها 47

1.5.3.          برنامه فیریکی هنرستان.. 48

1.5.4.          بررسی مبلمان فضاهای آموزشی… 58

1.6. بررسی کارگاه ها و ضوابط… 65

ردیف…. 65

رشته. 65

مجموع هنر آموزان هر رشته. 65

جمعیت…. 65

1.. 65

2.. 65

3.. 65

4.. 65

5.. 65

6.. 65

مجموع هنر آموزان هر پایه و جمع کل… 65

463.. 65

158.. 65

152.. 65

153.. 65

1.6.1.          کارگاه کودکیاری… 65

1.6.2.          کارگاه حسابداری… 66

1.6.3.          کارگاه  های رشته نقاشی… 67

.. 67

1.6.4.          کارگاه های رشته گرافیک…. 75

1.6.5.          کارگاه های رشته طراحی و دوخت…. 76

1.7.        بررسی عناصر عمومی… 79

1.7.1.          ورودی… 79

1.7.2.          نمازخانه. 79

1.7.3.          سالن ورزشی… 80

1.7.4.          آبخوری… 81

1.7.5.          سرویس بهداشتی… 82

1.7.6.          اتاق استراحت و تجمع کارکنان.. 83

1.7.7.          توقف گاه وسایل نقلیه. 84

1.7.8.          فضای ارتباطی… 85

1.7.9.          فضای باز. 86

1.8. بررسی کیفیات محیطی در طراحی هنرستا 86

1.8.1.          فضای سبز و تاثیر آن در بهبود کیفیت آموزشی… 86

1.8.2.          نورپردازی و اثرات آن بر روحیه دانش آموزان در مکان های آموزشی… 87

1.8.3.          روشنائی در مدارس…. 87

1.9.        جمع بندی و نتیجه گیری… 89

 1. بخش دوم : بررسی زمین و زمینه بنا ( هنرستان فنی حرفه ای دخترانه الزهرا). 92

2.1.        مقدمه. 92

2.1.1.       بررسی زمینه شکل گیری بنا؛ قزوین… 92

2.1.2.          بررسی بستر انسانی… 93

2.1.3.          بررسی بستر طبیعی قزوین… 97

2.1.4.       بررسی کالبد معماری شهرقزوین… 106

2.2.        نتیجه گیری: 114

2.3. بررسی زمین بنا 121

2.3.1.          بررسی زمینه ای سایت  ( تحلیل سایت ). 121

2.4.        نتیجه گیری حاصل از تحلیل سایت…. 133

2.5.        بررسی زمان در طراحی معماری هنرستان.. 135

2.5.1.          آینده آموزش هنرستان در ایران.. 135

2.5.2.       آینده معماری و معضل انرژی… 136

2.5.3.          نتیجه گیری… 136

2.6.        نتیجه گیری… 137

 1. بخش سوم: بررسی چند نمونه مدرسه. 139

3.1.        مقدمه. 139

3.2. بررسی نمونه مدرسه شاخص داخلی… 139

3.2.1.          مدرسه دارالفنون.. 139

3.2.2.          نتیجه گیری و نکات قابل استفاده. 142

3.3. بررسی نمونه مدرسه سنتی در قزوین… 142

3.3.1.       مسجد و مدرسه سردار. 142

3.3.2.          مسجد و مدرسه صالحیه قزوین… 143

3.4.        بررسی نمونه مدرسه مدرن در قزوین… 145

3.5. بررسی نمونه مدارس ایرانی؛ معاصر. 150

3.5.1.          مدرسه نور مبین… 150

3.5.2.          بررسی تطبیقی چند مدرسه معاصر. 152

3.5.3.          نتیجه گیری و نکات قابل استفاده. 153

3.6. بررسی نمونه های خارجی : 154

3.6.1.          مدرسه هنر سنگاپور. 154

3.6.2.          بررسی تطبیقی دو مدرسه نمونه خارجی… 157

3.6.3.          نتیجه گیری و نکات مورد استفاده در طراحی… 158

3.7.        بررسی نمونه مدرسه پایان نامه. 159

3.7.1.          پایان نامه طراحی هنرستان.. 159

3.8.        نتیجه گیری و نکات مورد استفاده در طراحی… 165

 1. چارچوب طراحی.. 167

4.1.        تعریف و چشم انداز پروژه. 167

4.2.        راهبرد های طراحی… 168

4.2.1.          مقیاس کلان.. 168

4.2.2.          مقیاس میانه. 168

4.2.3.          مقیاس کوچک…. 169

4.3.        حوزه بندی فضاها 170

4.4.        برنامه فیزیکی طرح.. 170

4.5. دیاگرام نهائی… 173

 1. طراحی و تولید گزینه. 175

5.1.        شرح کرکسیون ها 175

 1. اسناد و مدارک طراحی.. 181
 2. پیوست و مآخذ.. 197

7.1.        منابع و مآخذ.. 197

7.2.        بررسی شرایط مکان یابی مدارس….. 199

7.2.1.          همجواری… 199

7.2.2.          ویژگی های محیطی… 200

7.2.3.          شعاع دسترسی… 201

7.2.4.          اقلیم.. 201

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا