طراحی بیمارستان عمومی با 96تخت بستري شامل فضاهای درمانگاه ، اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی، بستری عمومی ، بستری ویژه (icu وccu)، بستری زنان و زایمان، بستری کودکان، اتاق های عمل و……. می باشد. که برنامه فیزیکی بخش های آن عبارتند از :

نام پروژه: مجتمع تجاری  فرهنگی
۳۳۰۰مترمربع مساحت زیربنای همکف ۴ طبقه تعداد طبقات
اتوکد فایل نقشه های بنا مدرن سبک طراحی نما
لومیون رندها راینو و اتوکد فایل سه بعدی
۱۰۰ هزارتومان قیمت فایل کامپوزیت مصالح

پروژه ی آماده بیمارستان

پلان طبقه ی همکف بیمارستان

پروژه ی آماده بیمارستان

نمایی از رندر بیمارستان

برنامه فیزیکی درمانگاه :

جمع کل مساحت خالص به m2 جمع مساحت خالص به m2 تعدا د سطح خالص واحد به m2 موضوع ردیف
فضاهاي فیزیکی درمانگاه 1
20 1 20 ورودي 1-1
200 1 200 پذیرش و انتظار 1-2
32 2 16 اتاق معاینه ( داخلی) 1- 3
32 2 16 اتاق معاینه ( زنان و زایمان) 1-4
32 2 16 اتاق معاینه ( جراحی ) 1-5
32 2 16 اتاق معاینه ( کودکان و اطفال ) 1-6
24 2 12 اتاق تزریقات مردان 1-7
24 2 12 اتاق تزریقات زنان 1-8
18 1 18 اتاق پانسمان مردان 1-9
18 1 18 اتاق پانسمان زنان 1-10
30 5 6 اتاق کار کثیف 1-11
30 5 6 اتاق کار تمیز 1-12
48 2 24 اتاق دندانپزشکی 1-13
18 6 3 سرویسهاي بهداشتی ( مردانه و زنانه ) 1-14
30 1 30 داروخانه 1-15
32 2 16 اتاق استراحت پرسنل 1-16
6 2 3 سرویس بهداشتی کادر 1-17
6 1 6 آبدار خانه 1-18
608 جمع کل خالص
608 جمع کل خالص
212/8 اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
36/48 اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
857/28 جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه فیزیکی اورژانس :

جمع کل مساحت خالص به m2 جمع مساحت خالص به m2 تعدا د سطح خالص واحد به m2 موضوع ردیف
فضاهاي فیزیکی اورژانس 4
20 1 20 ورودي 4-1
45 1 45 پذیرش و انتظار 4-2
9 1 9 نگهبانی 4- 3
20 1 20 معاینه و درمان 4-4
16 1 16 معاینه ومشاوره 4-5
24 1 24 مسمومین همراه با یک سرویس 4-6
20 1 20 مصدومین 4-7
30 1 30 تجدید حیات 4-8
20 1 20 شکسته بندي 4-9
6 1 6 انبار گچ واسپیلت 4-10
6 1 6 استریل فرعی 4-11
4 1 4 اسکراب 4-12
32 1 32 اتاق جراحی 4-13
6 1 6 کار تمیز 4-14
6 1 6 کار کثیف 4-15
24 2 12 رختکن ( مردانه و زنانه + دوش ) 4-16
32 2 16 استراحت پرسنل (مردانه و زنانه) 4-17
16 1 16 دکتر کشیک 4-18
48 2 24 بستري موقت (مردانه و زنانه) 4-19
6 1 6 فضاي رادیو لوژي سیار 4-20
6 2 3 سرویس بیماران تحت نظر 4- 21
24 2 12 پانسمان (مردانه و زنانه ) 4-22
24 2 12 تزریقات (مردانه و زنانه ) 4-23
10 1 10 فضاي ایستگاه پرستاري 4-24
9 1 9 فضاي نگهداري برانکارد 4-25
9 1 9 انبار تجهیزات 4-26
6 1 6 دارو 4-27
16 1 16 تحریرات اداري 4-28
20 1 20 مشاوره و همراهان بیمار 4-29
490 جمع کل خالص
171/5 اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
29/4 اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
690/9 جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه فیزیکی تشخیص طبی (آزمایشگاه و رادیولوژی)

جمع کل مساحت خالص به m2 جمع مساحت خالص به m2 تعدا د سطح خالص واحد به m2 موضوع ردیف
فضاهاي فیزیکی آزمایشگاه 2
45 1 9+36 فضاي پذیرش و انتظار 2-1
24 2 12 فضاي نمونه گیري خون 2-2
12 4 3 فضاي نمونه گیري ادرار 2- 3
2 1 2 فضاي جمع آوري ادرار 2-4
36 1 36 فضاي آزمایشگاه 2-5
6 1 6 فضاي شستشوي وسایل 2-6
12 2 6 فضاي با نک خون 2-7
6 2 3 فضاي سرویس بهداشتی کارکنان ( مردانه و زنانه ) 2-8
12 1 12 فضاي مسئول آزمایشگاه 2-9
6 1 6 فضاي اتاق کار کثیف 2-10
6 1 6 فضاي اتاق کار تمیز 2-11
18 1 18 فضاي واحد تجهیزات  و آزمایشگاه 2-12
32 2 16 فضاي اتاق استراحت پرسنل 2-13
فضاهاي فیزیکی رادیولوژي 3
45 1 9+36 پذیرش و انتظار 3-1
60 2 30 اتاق رادیولوژي+ تاریکخانه +کنترل 3-2
12 1 12 اتاق مامو گرافی 3- 3
12 1 12 اتاق سونو گرافی 3-4
12 2 6 رختکن وسرویس بیمار2 عدد 3-5
5 1 5 فضاي انبار فیلم 3-6
6 2 3 رختکن پرسنل (مردانه و زنانه) 3-7
6 2 3 سرویس بهداشتی کارکنان (مردانه و زنانه) 3-8
5 1 5 تاریکخانه 3-9
434 جمع کل خالص
151/9 اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
26/04 اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
611/94 جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه فیزیکی بخش بستري ویژه :

16-بخش بستري مراقبتهاي ویژه (داخلی جراحی)I.C.U.،با 6 تخت بستري
جمع کل مساحت خالص به m2 جمع مساحت خالص به m2 تعدا د سطح خالص واحد به m2 موضوع ردیف
75 5 15 فضاهاي بستري بیمار (غیر ایزوله) 1-1
18 1 18 فضاي بستري بیمار ایزوله 1-2
5 1 5 پیش فضاي اتاق ایزوله 1-2-1
5 1 5 سرویس بهداشتی بیمار ایزوله +لگن شوي 1-2-2
5 1 5 سرویس بهداشتی بیماربا همراهی +لگن شوي 1- 3
12 1 12 حمام با وان وسط 1-4
12 1 12 ایستگاه پرستاري مونیتورینگ 1-5
6 1 6 محل نگهداري دارو وکار تمیز 1-6
6 1 6 محل گزارش نویسی 1-7
36 2 18 انبار تجهیزات و وسایل 1-8
4 1 4 انبار ملحفه و وسایل تمیز 1-9
25 1 25 فضاي مداوا 1-10
15 1 15 فضاي کار کثیف +پیش فضاSLUICE 1-11
3 1 3 فضاي وسایل نظافت, و ضد عفونی بخش 1-12
9 1 9 فضاي سرپرستار 1-13
10 1 10 فضاي دکتر 1-14
8 1 8 آبدارخانه 1-15
11 1 11 فضاي کشیک 1-16
18 1 18 ورودي اسکراب و فضاي گاونینگ 1-17
20 2 10 رختکن و سرویس بهداشتی کارکنان 1-18
16 2 8 اتاق استراحت کادر 1-19
2 1 2 فضاي رادیولوژي سیار 1-20
7 1 7 فضاي کادر خدمات 1-21
12 1 12 فضاي تمیز کردن و ضد عفونی کردن تخت 1-22
18 1 18 لابراتوار(اگر آزمایشگاه بیمارستان 24ساعته نباشد) 1-23
25 1 25 راهرو مشاهده 1-25
10 1 10 فضاي انتظار همراهان 1-26
6 2 3 سرویس بهداشتی همراهان 1-27
4 1 4 فضاي تاسیسات و تابلوهاي برق 1-28
6 2 3 سرویس بهداشتی کارکنان 1-29
399 جمع کل خالص
139/65 اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
23/94 اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
562/59 جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

بستري

14 -بخش بستري 24 تختخوابی داخلی                 /            15-بخش بستري 24 تختخوابی جراحی
جمع کل مساحت خالص به m2 جمع مساحت خالص به m2 تعدا د سطح خالص واحد به m2 موضوع ردیف
فضاهاي بیماران 1-1
22 2 11 فضاي تک نفره با یک تخت خواب بدون سرویس 1-1-1
22 2 11 فضاي یک تختخوابی ایزوله 1-1-2
8 2 4 پیش فضاي اتاق ایزوله 1-1-2-1
120 6 20 فضاي دو تختخوابی 1-1- 3
108 3 36 فضاي چهار تختخوابی 1-1-4
6 1 6 فضاي ، توالت فرنگی و دستشویی به تعداد اتاقها 1-1-5
9 1 9 دوش ، توالت فرنگی و دستشویی معلولین 1-1-6
14 1 14 وان درمان +دستشویی 1-1-7
16 1 16 فضاي روز 1-1-8
فضاهاي پشتیبانی 1-2
9 1 9 فضاي کار تمیز 1-2-1
10 1 2+8 فضاي دارو 1-2-2
7 1 7 فضاي کار کثیف+پیش فضا sluice 1-2- 3
4 2 2 فضاي خدمات +سرویس بهداشتی 1-2-4
13 1 13 فضاي وسایل نظافت 1-2-5
8 1 8 فضاي مداوا 1-2-6
6 1 6 آبدار خانه بخش 1-2-7
2 1 2 انبار تجهیزات 1-2-8
3 1 3 انبار ملحفه تمیز 1-2-9
16 1 16 محل پارك استر چر و صندلی چرخدار 1-2-10
9 1 9 محل پایه سرم و… 1-2-11
10 1 10 فضاي پزشک 1-2-12
9 1 9 فضاي سرپرستار 1-2-13
16 1 16 ایستگاه پرستاري 1-2-14
25 1 25 فضاي تابلوهاي برق 1-2-15
8 1 8 سرویس بهداشتی کارکنان 1-2-16
480 جمع کل خالص
168 اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
28/8 اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
676/8 جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه ریزي فیزیکی بخش اعمال جراحی

جمع کل مساحت خالص به

m2

جمع مساحت خالص به m2 تعدا د سطح خالص واحد به m2 موضوع ردیف
بخش اعمال جراحی 11
18 1 3+15 فضاي انتظار همراه با توالت و تلفن 11-1
36 2 18 فضاي تعویض تخت 11-2
10 1 10 فضاي تخت کثیف و تمیز داخل بخش و نظافت 11- 3
6 1 6 فضاي کنترل و پذیرش 11-4
50 2 25 رختکن ، دوش و توالت و دستشویی کادر پرستاري و پزشکی 11-5
6 1 6 فضاي جمع آوري زباله خروج از بخش 11-6
6 1 6 فضاي تحویل وسایل تمیز جهت ورود به بخش 11-7
144 4 36 فضاي عمل 11-8
36 4 9 فضاي آماده کردن بیمار قبل از عمل 11-9
36 4 9 فضاي ریکاوري (به هوش آمدن بیمار ) 11-10
4 1 4 فضاي وسایل تمیز 11-11
4 1 4 فضاي وسایل مصرف شده (کثیف) 11-12
16 4 4 فضاي اسکراب وگانینگ 11-13
24 1 24 فضاي نگهداري وسایل استریل 11-14
9 1 9 فضاي استرلیزاسیون فرعی (ساب استریل) 11-15
16 2 8 فضاي نظافت و شستشوي اتاق عمل 11-16
8 1 8 فضاي آماده کردن…. 11-17
27 3 9 انبار وسایل طبی و بیهوشی 11-18
24 2 12 فضاي دکتر بیهوشی 11-19
200 1 200 اتاق هواساز و برق 11-20
24 3 8 فضاي جمع آوري شستشوي ابزار آلات جراحی مصرف شده 11-21
24 3 8 فضاي وسایل نظافت و ضد عفونی 11-22
728 جمع کل خالص
253/05 اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
43/38 اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
1026/43 جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه ریزي فیزیکی بخش اعمال زایمان ونوزادان

جمع کل مساحت خالص به

m2

جمع مساحت خالص به m2 تعدا د سطح خالص واحد به m2 موضوع ردیف
فضاهاي فیزیکی بخش نوزادان 9
24 1 24 فضاي نوزادان سالم 9-1
24 1 24 فضاي انکوباتور 9-2
24 1 24 فضاي نوزادان مشکوك 9- 3
16 1 16 فضاي پرستاران 9-4
6 1 6 فضاي ایستگاه پرستاري 9-5
6 1 6 فضاي وسایل کار تمیز 9-6
6 1 6 فضاي وسایل کار کثیف 9-7
6 2 3 سرویس بهداشتی پرسنل ( مردانه و زنانه ) 9-8
16 1 16 فضاي استراحت پرسنل 9-9
فضاهاي فیزیکی بخش زایمان 10
3 1 3 محل تعویض تخت 10-1
6 1 6 پذیرش 10-2
40 2 20 فضاي درد 10- 3
40 2 20 فضاي آمادگی 10-4
64 2 32 فضاي زایمان طبیعی 10-5
36 1 36 فضاي عمل سزارین 10-6
16 1 16 فضاي معاینه نوزاد 10-7
40 2 20 فضاي معاینه 10-8
28 1 28 فضاي ریکاوري 10-9
20 1 20 فضاي ماما 10-10
16 1 16 فضاي پزشک 10-11
16 1 16 فضاي پرستاران 10-12
9 1 9 فضاي تجهیزات ( انبار ) 10-13
12 1 12 فضاي گزارش نویسی 10-14
6 1 6 فضاي استریل فرعی 10-15
6 2 3 سرویس بهداشتی (مردانه و زنانه) 10-16
24 2 12 فضاي رختکن پرسنل (مردانه وزنانه+دوش) 10-17
8 1 8 سرویس حمام 10-18
2 1 2 تی شور 10-19
520 جمع کل خالص
182/00 اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
31/2 اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
733/2 جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

منابع ومؤآخذ:

برخی از منابع مفید در زمینه آشنایی با بیمارستان و طراحی آن

 • نظام خدمات درمان و بستري تخصصی کشور ،تهران انتشارات وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 • شیخ الاسلامی،بیژن ، برنامه ریزي و طراحی بیمارستان ، ناشر سازمان زرد
 • مهندسی بنا هاي درمانی ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 • موسویان،محمدرضا، اصول و مبانی طراحی معماري ، شهرسازي
 • آصف زاده، سعید، شناخت بیمارستان، تهران انتشارات دانشگاه تهران
 • بیژن، دفتري،برنامه فیزیکی بیمارستان هاي بزرگ،تهران انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي
 • آخوند زاده، حیدر، بهداشت پوست و مو
 • طراحی و عملکرد بیمارستان ،انتشارات شرکت خانه سازي ایران
 • بیست ودو جلد مطالعات مربوط به طرح جامع کیش، شرکت مهندسین مشاور پژوهش و معماري
 • مجلات مختلف مهندسی پزشکی
 • مجله آبادي – سال سوم – شماره 11- مسابقه طراحی بیمارستان
 • آزمایشگاه شرکت خانه سازي ایران – گروه معماري – آبان 61

13 اتاق عمل و اتاق زایمان ساختمان ،ترکیب، سازمان و تجهیزات – سعید آصف زاده – انتشارات دانشکده پزشکی قزوین

 • بیژن دفتري – طرح و توسعه بیمارستان – جزوه دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
 • نویفرت- ویرایش دوم ترجمه هدایت موتابی
 • گزیده مجموعه مقالات سالنامه فدراسیون بین المللی بیمارستان- 1990- جعفرقلی افشار – 1370
 • برنامه ریزي فیزیکی بیمارستانهاي عمومی از 150 تا 720 تخته – نشریه شماره 17 سازمان برنامه و بودجه

18 شاخص هاي توسعه شهري بهداشت – وزارت مسکن – 1371

19 ضوابط و مقررات ساختمانی بیمارستانهاي عمومی –فریدون زهدي – تحقیقات سازمان مسکن – 1360

20 نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگاهی – سایت تخصصی بیمارستان سازي

 • شبکه مراقبتهاي اولیه بهداشتی در ایران – دکتر کامل شادپور- انشتارات وزارت درمان و آموزش پزشکی
 • بیمارستان و جامعه – ایرج ستاري – مجله بیمارستان – ارگان انجمن بیمارستان ایران – شماره 12- سال 6
 • برنامه فیزیکی بیمارستانهاي بزرگ انتشارات سازمان برنامه و بودجه – نشریه شماره 57

24 مرکز اسناد و کتابخانه ملی

25 عاصف زاده سعید-شناخت بیمارستان –انتشارات دانشگاه تهران

26 مهندسین مشاور ره شهر –بخش تحقیقات و مطالعات-مراکز درمانی و بیمارستانهاي آینده – پاییز 1373

27 شرکت خانه سازي ایران –گروه معماري- طرح و عملکرد بیمارستان ها   –  آذر 1372

28 بیمارستان ترجمه وتالیف نیما طائبیان- مهدي آتشی- سیما نبی زاده

29 اصول ومبانی معماري وطراحی داخلی بیمارستانها- پدید آورندگان:فرزانه احسانی موید- نغمه نظر نیا- الناز رحیمی – شهریار خانی

30 بیمارستانهاي عمومی  و مراکز بهداشت . مهندس کورش محمودي –نسرین اخوان

31 مفاهیم پایه در طراحی بیمارستان.پدید آور :غلامرضا شامقلی

32 تدوین 13 جلد کتاب براي استاندارد سازي بیمارستانها –بیمارستان ایمن- وزارت بهداشت ودرمان

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا