پروژه ی آماده بیمارستان

طراحی بیمارستان عمومی با 96تخت بستري شامل فضاهای درمانگاه ، اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی، بستری عمومی ، بستری ویژه (icu وccu)، بستری زنان و زایمان، بستری کودکان، اتاق های عمل و……. می باشد. که برنامه فیزیکی بخش های آن عبارتند از :

نام پروژه: مجتمع تجاری  فرهنگی
۳۳۰۰مترمربعمساحت زیربنای همکف۴ طبقهتعداد طبقات
اتوکدفایل نقشه های بنامدرنسبک طراحی نما
لومیونرندهاراینو و اتوکدفایل سه بعدی
۱۰۰ هزارتومانقیمت فایلکامپوزیتمصالح

پروژه ی آماده بیمارستان

پلان طبقه ی همکف بیمارستان

پروژه ی آماده بیمارستان

نمایی از رندر بیمارستان

برنامه فیزیکی درمانگاه :

جمع کل مساحت خالص به m2جمع مساحت خالص به m2تعدا دسطح خالص واحد به m2موضوعردیف
فضاهاي فیزیکی درمانگاه1
20120ورودي1-1
2001200پذیرش و انتظار1-2
32216اتاق معاینه ( داخلی)1- 3
32216اتاق معاینه ( زنان و زایمان)1-4
32216اتاق معاینه ( جراحی )1-5
32216اتاق معاینه ( کودکان و اطفال )1-6
24212اتاق تزریقات مردان1-7
24212اتاق تزریقات زنان1-8
18118اتاق پانسمان مردان1-9
18118اتاق پانسمان زنان1-10
3056اتاق کار کثیف1-11
3056اتاق کار تمیز1-12
48224اتاق دندانپزشکی1-13
1863سرویسهاي بهداشتی ( مردانه و زنانه )1-14
30130داروخانه1-15
32216اتاق استراحت پرسنل1-16
623سرویس بهداشتی کادر1-17
616آبدار خانه1-18
608جمع کل خالص
608جمع کل خالص
212/8اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
36/48اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
857/28جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه فیزیکی اورژانس :

جمع کل مساحت خالص به m2جمع مساحت خالص به m2تعدا دسطح خالص واحد به m2موضوعردیف
فضاهاي فیزیکی اورژانس4
20120ورودي4-1
45145پذیرش و انتظار4-2
919نگهبانی4- 3
20120معاینه و درمان4-4
16116معاینه ومشاوره4-5
24124مسمومین همراه با یک سرویس4-6
20120مصدومین4-7
30130تجدید حیات4-8
20120شکسته بندي4-9
616انبار گچ واسپیلت4-10
616استریل فرعی4-11
414اسکراب4-12
32132اتاق جراحی4-13
616کار تمیز4-14
616کار کثیف4-15
24212رختکن ( مردانه و زنانه + دوش )4-16
32216استراحت پرسنل (مردانه و زنانه)4-17
16116دکتر کشیک4-18
48224بستري موقت (مردانه و زنانه)4-19
616فضاي رادیو لوژي سیار4-20
623سرویس بیماران تحت نظر4- 21
24212پانسمان (مردانه و زنانه )4-22
24212تزریقات (مردانه و زنانه )4-23
10110فضاي ایستگاه پرستاري4-24
919فضاي نگهداري برانکارد4-25
919انبار تجهیزات4-26
616دارو4-27
16116تحریرات اداري4-28
20120مشاوره و همراهان بیمار4-29
490جمع کل خالص
171/5اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
29/4اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
690/9جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه فیزیکی تشخیص طبی (آزمایشگاه و رادیولوژی)

جمع کل مساحت خالص به m2جمع مساحت خالص به m2تعدا دسطح خالص واحد به m2موضوعردیف
فضاهاي فیزیکی آزمایشگاه2
4519+36فضاي پذیرش و انتظار2-1
24212فضاي نمونه گیري خون2-2
1243فضاي نمونه گیري ادرار2- 3
212فضاي جمع آوري ادرار2-4
36136فضاي آزمایشگاه2-5
616فضاي شستشوي وسایل2-6
1226فضاي با نک خون2-7
623فضاي سرویس بهداشتی کارکنان ( مردانه و زنانه )2-8
12112فضاي مسئول آزمایشگاه2-9
616فضاي اتاق کار کثیف2-10
616فضاي اتاق کار تمیز2-11
18118فضاي واحد تجهیزات  و آزمایشگاه2-12
32216فضاي اتاق استراحت پرسنل2-13
فضاهاي فیزیکی رادیولوژي3
4519+36پذیرش و انتظار3-1
60230اتاق رادیولوژي+ تاریکخانه +کنترل3-2
12112اتاق مامو گرافی3- 3
12112اتاق سونو گرافی3-4
1226رختکن وسرویس بیمار2 عدد3-5
515فضاي انبار فیلم3-6
623رختکن پرسنل (مردانه و زنانه)3-7
623سرویس بهداشتی کارکنان (مردانه و زنانه)3-8
515تاریکخانه3-9
434جمع کل خالص
151/9اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
26/04اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
611/94جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه فیزیکی بخش بستري ویژه :

16-بخش بستري مراقبتهاي ویژه (داخلی جراحی)I.C.U.،با 6 تخت بستري
جمع کل مساحت خالص به m2جمع مساحت خالص به m2تعدا دسطح خالص واحد به m2موضوعردیف
75515فضاهاي بستري بیمار (غیر ایزوله)1-1
18118فضاي بستري بیمار ایزوله1-2
515پیش فضاي اتاق ایزوله1-2-1
515سرویس بهداشتی بیمار ایزوله +لگن شوي1-2-2
515سرویس بهداشتی بیماربا همراهی +لگن شوي1- 3
12112حمام با وان وسط1-4
12112ایستگاه پرستاري مونیتورینگ1-5
616محل نگهداري دارو وکار تمیز1-6
616محل گزارش نویسی1-7
36218انبار تجهیزات و وسایل1-8
414انبار ملحفه و وسایل تمیز1-9
25125فضاي مداوا1-10
15115فضاي کار کثیف +پیش فضاSLUICE1-11
313فضاي وسایل نظافت, و ضد عفونی بخش1-12
919فضاي سرپرستار1-13
10110فضاي دکتر1-14
818آبدارخانه1-15
11111فضاي کشیک1-16
18118ورودي اسکراب و فضاي گاونینگ1-17
20210رختکن و سرویس بهداشتی کارکنان1-18
1628اتاق استراحت کادر1-19
212فضاي رادیولوژي سیار1-20
717فضاي کادر خدمات1-21
12112فضاي تمیز کردن و ضد عفونی کردن تخت1-22
18118لابراتوار(اگر آزمایشگاه بیمارستان 24ساعته نباشد)1-23
25125راهرو مشاهده1-25
10110فضاي انتظار همراهان1-26
623سرویس بهداشتی همراهان1-27
414فضاي تاسیسات و تابلوهاي برق1-28
623سرویس بهداشتی کارکنان1-29
399جمع کل خالص
139/65اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
23/94اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
562/59جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

بستري

14 -بخش بستري 24 تختخوابی داخلی                 /            15-بخش بستري 24 تختخوابی جراحی
جمع کل مساحت خالص به m2جمع مساحت خالص به m2تعدا دسطح خالص واحد به m2موضوعردیف
فضاهاي بیماران1-1
22211فضاي تک نفره با یک تخت خواب بدون سرویس1-1-1
22211فضاي یک تختخوابی ایزوله1-1-2
824پیش فضاي اتاق ایزوله1-1-2-1
120620فضاي دو تختخوابی1-1- 3
108336فضاي چهار تختخوابی1-1-4
616فضاي ، توالت فرنگی و دستشویی به تعداد اتاقها1-1-5
919دوش ، توالت فرنگی و دستشویی معلولین1-1-6
14114وان درمان +دستشویی1-1-7
16116فضاي روز1-1-8
فضاهاي پشتیبانی1-2
919فضاي کار تمیز1-2-1
1012+8فضاي دارو1-2-2
717فضاي کار کثیف+پیش فضا sluice1-2- 3
422فضاي خدمات +سرویس بهداشتی1-2-4
13113فضاي وسایل نظافت1-2-5
818فضاي مداوا1-2-6
616آبدار خانه بخش1-2-7
212انبار تجهیزات1-2-8
313انبار ملحفه تمیز1-2-9
16116محل پارك استر چر و صندلی چرخدار1-2-10
919محل پایه سرم و…1-2-11
10110فضاي پزشک1-2-12
919فضاي سرپرستار1-2-13
16116ایستگاه پرستاري1-2-14
25125فضاي تابلوهاي برق1-2-15
818سرویس بهداشتی کارکنان1-2-16
480جمع کل خالص
168اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
28/8اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
676/8جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه ریزي فیزیکی بخش اعمال جراحی

جمع کل مساحت خالص به

m2

جمع مساحت خالص به m2تعدا دسطح خالص واحد به m2موضوعردیف
بخش اعمال جراحی11
1813+15فضاي انتظار همراه با توالت و تلفن11-1
36218فضاي تعویض تخت11-2
10110فضاي تخت کثیف و تمیز داخل بخش و نظافت11- 3
616فضاي کنترل و پذیرش11-4
50225رختکن ، دوش و توالت و دستشویی کادر پرستاري و پزشکی11-5
616فضاي جمع آوري زباله خروج از بخش11-6
616فضاي تحویل وسایل تمیز جهت ورود به بخش11-7
144436فضاي عمل11-8
3649فضاي آماده کردن بیمار قبل از عمل11-9
3649فضاي ریکاوري (به هوش آمدن بیمار )11-10
414فضاي وسایل تمیز11-11
414فضاي وسایل مصرف شده (کثیف)11-12
1644فضاي اسکراب وگانینگ11-13
24124فضاي نگهداري وسایل استریل11-14
919فضاي استرلیزاسیون فرعی (ساب استریل)11-15
1628فضاي نظافت و شستشوي اتاق عمل11-16
818فضاي آماده کردن…. 11-17
2739انبار وسایل طبی و بیهوشی11-18
24212فضاي دکتر بیهوشی11-19
2001200اتاق هواساز و برق11-20
2438فضاي جمع آوري شستشوي ابزار آلات جراحی مصرف شده11-21
2438فضاي وسایل نظافت و ضد عفونی11-22
728جمع کل خالص
253/05اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
43/38اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
1026/43جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

برنامه ریزي فیزیکی بخش اعمال زایمان ونوزادان

جمع کل مساحت خالص به

m2

جمع مساحت خالص به m2تعدا دسطح خالص واحد به m2موضوعردیف
فضاهاي فیزیکی بخش نوزادان9
24124فضاي نوزادان سالم9-1
24124فضاي انکوباتور9-2
24124فضاي نوزادان مشکوك9- 3
16116فضاي پرستاران9-4
616فضاي ایستگاه پرستاري9-5
616فضاي وسایل کار تمیز9-6
616فضاي وسایل کار کثیف9-7
623سرویس بهداشتی پرسنل ( مردانه و زنانه )9-8
16116فضاي استراحت پرسنل9-9
فضاهاي فیزیکی بخش زایمان10
313محل تعویض تخت10-1
616پذیرش10-2
40220فضاي درد10- 3
40220فضاي آمادگی10-4
64232فضاي زایمان طبیعی10-5
36136فضاي عمل سزارین10-6
16116فضاي معاینه نوزاد10-7
40220فضاي معاینه10-8
28128فضاي ریکاوري10-9
20120فضاي ماما10-10
16116فضاي پزشک10-11
16116فضاي پرستاران10-12
919فضاي تجهیزات ( انبار )10-13
12112فضاي گزارش نویسی10-14
616فضاي استریل فرعی10-15
623سرویس بهداشتی (مردانه و زنانه)10-16
24212فضاي رختکن پرسنل (مردانه وزنانه+دوش)10-17
818سرویس حمام10-18
212تی شور10-19
520جمع کل خالص
182/00اضافه میشود فضاهاي رفت و آمدي درون بخشی به میزا ن  35 %
31/2اضافه میشود 6% بابت دیوارها (با استفاده از DayWall )
733/2جمع کل زیربناي ناخالص بخش(مترمربع)

منابع ومؤآخذ:

برخی از منابع مفید در زمینه آشنایی با بیمارستان و طراحی آن

 • نظام خدمات درمان و بستري تخصصی کشور ،تهران انتشارات وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 • شیخ الاسلامی،بیژن ، برنامه ریزي و طراحی بیمارستان ، ناشر سازمان زرد
 • مهندسی بنا هاي درمانی ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 • موسویان،محمدرضا، اصول و مبانی طراحی معماري ، شهرسازي
 • آصف زاده، سعید، شناخت بیمارستان، تهران انتشارات دانشگاه تهران
 • بیژن، دفتري،برنامه فیزیکی بیمارستان هاي بزرگ،تهران انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزي
 • آخوند زاده، حیدر، بهداشت پوست و مو
 • طراحی و عملکرد بیمارستان ،انتشارات شرکت خانه سازي ایران
 • بیست ودو جلد مطالعات مربوط به طرح جامع کیش، شرکت مهندسین مشاور پژوهش و معماري
 • مجلات مختلف مهندسی پزشکی
 • مجله آبادي – سال سوم – شماره 11- مسابقه طراحی بیمارستان
 • آزمایشگاه شرکت خانه سازي ایران – گروه معماري – آبان 61

13 اتاق عمل و اتاق زایمان ساختمان ،ترکیب، سازمان و تجهیزات – سعید آصف زاده – انتشارات دانشکده پزشکی قزوین

 • بیژن دفتري – طرح و توسعه بیمارستان – جزوه دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
 • نویفرت- ویرایش دوم ترجمه هدایت موتابی
 • گزیده مجموعه مقالات سالنامه فدراسیون بین المللی بیمارستان- 1990- جعفرقلی افشار – 1370
 • برنامه ریزي فیزیکی بیمارستانهاي عمومی از 150 تا 720 تخته – نشریه شماره 17 سازمان برنامه و بودجه

18 شاخص هاي توسعه شهري بهداشت – وزارت مسکن – 1371

19 ضوابط و مقررات ساختمانی بیمارستانهاي عمومی –فریدون زهدي – تحقیقات سازمان مسکن – 1360

20 نشریه تخصصی طب سنتی و مکمل درمانگاهی – سایت تخصصی بیمارستان سازي

 • شبکه مراقبتهاي اولیه بهداشتی در ایران – دکتر کامل شادپور- انشتارات وزارت درمان و آموزش پزشکی
 • بیمارستان و جامعه – ایرج ستاري – مجله بیمارستان – ارگان انجمن بیمارستان ایران – شماره 12- سال 6
 • برنامه فیزیکی بیمارستانهاي بزرگ انتشارات سازمان برنامه و بودجه – نشریه شماره 57

24 مرکز اسناد و کتابخانه ملی

25 عاصف زاده سعید-شناخت بیمارستان –انتشارات دانشگاه تهران

26 مهندسین مشاور ره شهر –بخش تحقیقات و مطالعات-مراکز درمانی و بیمارستانهاي آینده – پاییز 1373

27 شرکت خانه سازي ایران –گروه معماري- طرح و عملکرد بیمارستان ها   –  آذر 1372

28 بیمارستان ترجمه وتالیف نیما طائبیان- مهدي آتشی- سیما نبی زاده

29 اصول ومبانی معماري وطراحی داخلی بیمارستانها- پدید آورندگان:فرزانه احسانی موید- نغمه نظر نیا- الناز رحیمی – شهریار خانی

30 بیمارستانهاي عمومی  و مراکز بهداشت . مهندس کورش محمودي –نسرین اخوان

31 مفاهیم پایه در طراحی بیمارستان.پدید آور :غلامرضا شامقلی

32 تدوین 13 جلد کتاب براي استاندارد سازي بیمارستانها –بیمارستان ایمن- وزارت بهداشت ودرمان

محمد حسین توکلی
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا