فایل پروژه ی آماده ی موزه موسیقی شامل فایل مدلسازی راینو و اتوکد ، پرسپکتیوهای مختلفی از جهت های مختلف ساختمان، پلان طبقات و نماها و مقاطع و … در نرم افزار اتوکد موجود است.

نام پروژه: موزه ی موسیقی
۳۶۰۰ مترمربع مساحت زمین ۳ تعداد طبقات
اتوکد- شامل پلان مقطع و نما و بزرگ نمایی فایل نقشه های بنا مدرن سبک طراحی نما
لومیون رندها راینو و اتوکد فایل سه بعدی
۲۰۰ هزارتومان قیمت فایل آجر- سیمان سفید مصالح

 

ایده طراحی پروژه

معماری موسیقی جامد است،  در طراحی کانسپت این موزه با توجه به ارتباط بین موسیقی معماری و استفاده از عناصری نظیر ریتم و حرکت و سکون و …. سعی بر آن شد که کانسپتی محرک و پویا ایجاد شود.

طراحی پلان موزه نیز با مرکزیت لابی شکل گرفته است که لابی محل تقسیم حوزه های موزه است به طوری که فضای نمایش گاهی در سمت شرق لابی، فضای همایش در شمال لابی ، فضای پژوهشی و آموزشی در سمت غرب قرار می گیرند.

 

 

برنامه فیزیکی موزه موسیقی

  • برنامه فیزیکی وزه موسیقی در ۶ عرصه نمایشگاهی، پژوهشی، آموزشی ، اداری ، همایشی و پشتیبانی در جدول زیر تنظیم شده است.
  • فضاهای نمایشگاهی شامل فضاهای نمایشگاه، کارگاه مرمت ، انبار، مدیریت، ورودی، اطلاعات است که در سمت چپ لابی قرار داده شده اند. که فضای نمایشگاه از طریق رمپ با شیب ملایم ۴ درصد در بین طبقات جابه جا می شوند.
  • فضاهای آموزشی نیز شامل کلاس آموزشی، سمعی و بصری ، مدیریت آموزش ، انبار و سرویس بهداشتی است.
  • فضای پژوهشی موزه نیز شامل کتابخانه ، مرکز آیتی ، مدیریت و پژوهش و انبار پژوهش است.
  • سالن همایش نیز دارای یک سالن نمایش ۲۵۰ نفره و دو سالن تمرین با فضاهای پشت سن مشترک که یکی از نقاط قوت پلان ترکیب سالن نمایش و سالن های تمرین است.
  • فضاهای پشتیبانی نیز در بین طبقات قرار گرفته اند. بوفه در طبقه آخر و با دید و منظر خاص طراحی شده است. سرویس های بهداشتی و نمازخانه در طبقه ی همکف قرار دارد.
  • فضاهای اداری نیز در طبقه ی اول و در نیم دایره قرار گرفته است که شامل اتاق مدیریت ، اتاق جلسات ، اتاق معاون ، حسابداری و…. می باشد.

 

برنامه فیزیکی موزه موسیقی  
مساحت

m2کل

مساحت واحدm2 تعداد موضوع  

عرصه

150

16

810

50

76

150

8

90

25

38

 

1

 

2

 

9

 

2

 

2

سرسراي ورودي

اطلاعات و نگهبانی  نمایشگاه

کارگاه مرمت  انبار

نمایشگاهی
20 20  

1

مدیریت
16 4  

4

سرویس بهداشتی خانمها
16 4  

4

سزویس بهداشتی آقایان
150

50

20

9

16

30

50

20

9

16

 

5

 

1

 

1

 

1

 

1

کلاس آموزشی  سمعی وبصري

مدیزیت اموزش  آبدار خانه

انبار وسایل کمک آموزشی

آموزشی
8 4  

2

سرویس بهداشتی خانمها
8 4  

2

سزویس بهداشتی آقایان
120

70

25

30

20

120

70

25

30

20

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

کتابخانه  مرکز IT

مدیریت پژوهش  انتشارات  انبار

پژوهشی
8 4  

2

سرویس بهداشتی خانمها
8 4  

2

سزویس بهداشتی آقایان

 

290 9 9  

1

آبدار خانه    
  375

120

12

375

60

4

 

1

 

2

 

3

 

سالن اجراي موسیقی250نفره  سالن تمرین  سرویس بهداشتی خان مها همایشی
  12 4 3 سزویس بهداشتی آقایان
519 لابی(مشترك با سرسرا)
سرد،گرم،نوشیدنی 30                 24

300

16

30

6

300

16

 

1

 

4

 

1

 

1

بوفه

اتاق برق

اتاق تاسیسات  اتاق مسئول فنی

پشتیبانی
378 8 4  

2

سزویس بهداشتی، دوش
  90

30

30

8

8

90

30

30

4

4

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

مدیریت و اتاق جلسات ومنشی  معاونت فنی واجرایی  معاونت مالی واداري  سرویس بهداشتی خانمها   سزویس بهداشتی آقایان اداری
40 20  

2

نمازخانه
  9 9  

1

آبدار خانه
2,817 جمع کل خالص (متر مربع)
  اضافه میشود 35%بابت سیرکولاسیون وسطح اشغال دیوارها وراههاي ارتباطی افقی وعمودي
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا