تحلیل و بررسی روستای علائین استان تهران

در این مقاله میخوانید

پروژه درس روستای علائین 1

فهرست :

مقدمه روستای علائین ………………………………………………………………………………………………………………..5

بخش اول- مطالعات سیاسی جغرافیایی  ……………………………..6

شناخت و بررسی اجمالی استان تهران  ……………………………………………………………….7

موقعیت تهران در ایران ………………………………………………………………………………………..9

جغرافیای استان تهران…………………………………………………………………………………………11

برای خواندن مطالب مربوط به معماری ایرانی لینک روبرو را کلیک کنید: اصول معماری ایرانی

اقلیم تهران ………………………………………………………………………………………………………..13

منابع آب تهران……………………………………………………………………………………………………14

پوشش گیاهی استان تهران ………………………………………………………………………………15

اقتصاد استان تهران  …………………………………………………………………………………………16

گردشگری…………………………………………………………………………………………………………..17

شناخت و بررسی اجمالی شهرستان شمیرانات ………………………………………………….18 ویژگی های جغرافیایی شهرستان شمیرانات…………………………………………………….21.. شناخت اجمالی دهستان لواسان بزرگ………………………………………………………………22 شناخت اجمالی روستای علائین ……………………………………………………………………….24

اقتصاد روستای علائین  …………………………………………………………………………………….29

بخش دوم – مطالعات اقلیمی ………………………………………………30

معیار های عام شکل گیری بافت های روستایی ایران ………………………………………..31

تیپ شناسی روستایی ایران ………………………………………………………………………………..32

جدول پارامتر های هواشناسی ……………………………………………………………………………33

اطلاعات مجموع بارش ماهانه……………………………………………………………………………..34

میانگین بارش ده ساله………………………………………………………………………………………..35

اطلاعات مجموع بارش ماهانه 10 ساله……………………………………………………………….36

نمودار آمبروترمیک 10 ساله……………………………………………………………………………….37

نمودار آمبروترمیک سال 2018 …………………………………………………………………………38

اطلاعات مجموع بارش ماهانه و دمای ماهانه 2018…………………………………………..39

محاسبات اقلیمی………………………………………………………………………………………………..40

میانگین سرعت باذ ماهانه…………………………………………………………………………………..41

میانگین دمای ماهانه…………………………………………………………………………………………..42

بیشینه دمای ماهانه……………………………………………………………………………………………43

کمینه دمای ماهانه…………………………………………………………………………………………….44

رطوبت نسبی  ……………………………………………………………………………………………………..45

بخش سوم – حوزه نفوذ ………………………………………………………47

بخش چهارم – ویژگی های فرهنگی  …………………………………..49

قدمت و پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………….50

دین و مذهب………………………………………………………………………………………………………..51

بخش پنجم _ ویژگی های اقتصادی …………………………………….52

زراعت و باغداری………………………………………………………………………………………………….54

دامداری……………………………………………………………………………………………………………….55

خدمات………………………………………………………………………………………………………………..56

صنعت و معدن…………………………………………………………………………………………………….57

بخش ششم _ بررسی معابر …………………………………………………58

تصویر راه اصلی درجه یک…………………………………………………………………………………..61

تصویر راه اصلی درجه دو…………………………………………………………………………………… 62

برای خواندن مطالب مربوط به معماري ايراني لینک روبرو را کلیک کنید: ویژگی معماری ایرانی ، نور در معماری ایرانی

تصویر راه فرعی درجه یک…………………………………………………………………………………..63

تصویر راه فرعی درجه دو…………………………………………………………………………………….64

تصویر راه دسترسی……………………………………………………………………………………………..65

سایر تصاویر…………………………………………………………………………………………………………66

بخش هفتم _ ویژگی های جمعیتی ………………………………………70

مشخصات جمعیتی روستای علائین طی سالهای 1345 تا 1395 ……………………..71

ترکیب سنی………………………………………………………………………………………………………….72

نمودار تفکیک گروه های سنی براساس درصد……………………………………………………..73

۱۳۹۵ ساختار سنی و جنسی جمعیت روستای علائین سال………………………………74

نمودار هرم سنی سال 1395………………………………………………………………………………..75

میزان باسوادی………………………………………………………………………………………………………76

جمعیت لازم التعلیم……………………………………………………………………………………………..76

تراکم جمعیت………….. ………………………………………………………………………………………..77

بخش هشتم _ کاربری های موجود …………………………………….78

کاربرد مذهبی……………………………………………………………………………………………………….82

کاربرد آموزشی……………………………………………………………………………………………………..83

کاربرد تجاری………………………………………………………………………………………………………..84

کاربرد اداری…………………………………………………………………………………………………………85

جانمایی چند فضا در یک نقشه …………………………………………………………………………86

جدول محاسبات کاربری اراضی……………………………………………………………………………87

بخش نهم _ بررسی کالبدی اراضی موجود …………………………..89

مصالح ساخت…………………………………………………………………………………………………….90

بررسی مصالح یک خانه قدیمی – حصار بیرونی ……………………………………………….91

بررسی مصالح یک خانه تلفیقی………………………………………………………………………..92

بررسی مصالح یک خانه……………………………………………………………………………………..93

بررسی مصالح سقف…………………………………………………………………………………………….94

بررسی کالبد بیرونی مسجد……………………………………………………………………………… 96

بررسی کالبد درونی مسجد ……………………………………………………………………………… 97

بخش دهم  _ بررسی کیفی روستا ……………………………………….99

محدودیت ها و سمت توسعه …………………………………………………………………………….100

نقشه محدودیت ها و سمت توسعه ………………………………………………………………….101

جدول SOWT………………………………………………………………………………………………..102

بخش یازدهم _ ساختمان های برداشت شده ……………...…….105

خانه……………………………………………………………………………………………………………………106

مدرسه……………………………………………………………………………………………………………….120

بخش دوازدهم _ مقیاس بندی تصاویر ……………………………….126

مقیاس اول :دید کلی……………………………………………………………………………………….127

مقیاس دوم : بافت پر ………………………………………………………………………………………129

مقیاس سوم : همجواری ………………………………………………………………………………..131

مقیاس چهارم : تک بنا…………………………………………………………………………………….132

مقیاس پنجم : جزئیات ……………………………………………………………………………………134

بخش سیزدهم _ کروکی ها ……………………………………………….136


دانلود فایل رایگان

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا