مقررات ملی ساختمان 1389و مبحث 17 (لوله کشی گاز طبیعی)

مقررات ملی ساختمان 1389و مبحث 17 لوله کشی گاز طبیعی مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری معاصر ایران لینک روبرو را کلیک کنید: شاهکارهای معماری معاصر ایران

آنچه مقررات ملی ساختمان 1389و مبحث 17 را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملی ساختمان 1389و مبحث 17،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز و بایدهاو نبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب مقررات ملی ساختمان 1389و مبحث 17(لوله کشی گاز طبیعی)

تعاريف
كليات مبحث
بخش اول – لوله کشی گاز طبیعی با فشاريك چهارم پوند بر اينچ مربع
۱۷-۱  كليات
۱۷-۱-۱ حدود و دامنه ي كاربرد
۱۷-۱-۲ مسئوليت‌ها
۱۷-۲  گروه‌بندي ساختمان‌ها
۱۷-۲-۱ كليات
۱۷-۲-۲ ساختمان‌هاي مسكوني
۱۷-۲-۳ ساختمان‌هاي عمومي
۱۷-۲-۴ ساختمان‌هاي خاص
۱۷-۲-۵ انواع ساختمان‌هاي عمومي
۱۷-۳  مقررات ويژه گازرساني به ‌ساختمان‌هاي عمومي و خاص
۱۷-۳-۱ كليات
۱۷-۳-۲ ممنوعيت نصب وسايل گازسوز گرمايشي
۱۷-۳-۳ الزامات نصب وسايل گازسوز در شرايط خاص
۱۷-۳-۴ الزامات نصب تجهيزات ايمني
۱۷-۳-۵ محدوديت عبور لولة گاز از سقف‌هاي كاذب محل‌هاي تجمع
۱۷-۳-۶ تأمين هواي احتراق براي وسايل گازسوز
۱۷-۳-۷ انتخاب مسير دودكش وسايل گازسوز
۱۷-۳-۸ ساير موارد
۱۷-۴ طراحي سيستم لوله‌كشي گاز و انتخاب مصالح
۱۷-۴-۱ طراحي سيستم لوله‌كشي گاز ساختمان‌ها
۱۷-۴-۲ الزامات نصب اجزاي سيستم لوله‌كشي گاز
۱۷-۴-۳ توسعة سيستم لوله‌كشي گاز موجود خانگي
۱۷-۴-۴ مشخصات مواد و مصالح مصرفي
۱۷-۵  اجراي سيستم لوله‌كشي گاز طبيعي
۱۷-۵-۱ كليات
۱۷-۵-۲ الزامات اجراي سيستم لوله‌كشي گاز
۱۷-۵-۳ لوله‌كشي روكار
۱۷-۵-۴ لوله‌كشي توكار
۱۷-۵-۵ عايق‌كاري لوله‌ها (پوشش لوله‌ها)
۱۷-۵-۶ جوشكاري
۱۷-۶ كنترل كيفيت، آزمايش، بازرسي، صدور تأييديه، تحويل و تزريق گاز در سيستم لوله‌كشي گاز
۱۷-۶-۱ كنترل كيفيت
۱۷-۶-۲ آزمايش مقاومت لوله و عدم نشت گاز
۱۷-۶-۳ برقراري جريان گاز
۱۷-۶-۴ بستن مجاري خروجي گاز
۱۷-۶-۵ بررسي نشت گاز در سيستم لوله‌كشي بعد از باز كردن جريان گاز
۱۷-۶-۶ اقدامات لازم در صورت وجود نشت گاز
۱۷-۶-۷ آزمايش مجدد سيستم لوله‌كشي در صورت عدم وصل گازبه‌مدت طولاني

برای خواندن مطالب مربوط به معماري معاصر ایران لینک روبرو را کلیک کنید: شاهکارهای معماری معاصر ایران ، بناهای شاخص معماری معاصر ایران

۱۷-۷ نصب و راه‌اندازي وسايل گازسوز
۱۷-۷-۱ كليات نصب
۱۷-۷-۲ ضوابط نصب دستگاه‌هاي گازسوز
۱۷-۷-۳ محدوديت‌هاي نصب وسايل گازسوز
۱۷-۷-۴ قابليت دسترسي به‌دستگاه گازسوز و فاصله‌هاي لازم
۱۷-۷-۵ روش‌هاي تأمين هواي لازم براي احتراق و تهويه
۱۷-۸ دودكش‌هاي دستگاه‌هاي گازسوز ساختمان‌ها
۱۷-۸-۱ كليات
۱۷-۸-۲ تعيين قطر دودكش مستقل براي يك دستگاه گازسوز
۱۷-۸-۳ تعيين قطر دودكش مشترك و لوله رابط
۱۷-۸-۴ نكات ضروري براي طراحي و اجراي دودكش‌ها
۱۷-۸-۵ ضوابط مربوط به ‌نصب دودكش‌ها
۱۷-۹ ضوابط بهره‌برداري و نگهداري از سيستم لوله‌كشي گاز داخل ساختمان‌ها
۱۷-۹-۱ كليات
۱۷-۹-۲ نكات قابل توجه در دوره بهره‌برداري
۱۷-۹-۳ تغيير در سيستم لوله‌كشي گاز ساختمان
۱۷-۹-۴ تعمير سيستم لوله‌كشي گاز ساختمان
بخش دوم – لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده با فشار ۲ الي۶۰ پوند بر اينچ مربع
۱۷-۱۰ کلیات
۱۷-۱۰-۱ حدود و دامنه كاربرد
۱۷-۱۰-۲ مسئوليتها
۱۷-۱۰-۲-۱ طراح
۱۷-۱۰-۲-۲ مجري
۱۷-۱۰-۲-۳ دستگاه نظارت
۱۷-۱۰-۲-۴ شرکت ها، مؤسسات، مشاورین و افراد ذیصلاح
۱۷-۱۱ مشخصات مواد و مصالح مصرفی، برآورد مصـرف، طراحی و انتخاب مصالح سیستم لوله کشی گاز
۱۷-۱۱-۱ مشخصات مواد و مصالح مصرفی
۱۷-۱۱-۱-۱ لوله ها
۱۷-۱۱-۱-۲ اتصالات
۱۷-۱۱-۱-۳ مواد آب بندي اتصالات دنده پیچ
۱۷-۱۱-۱-۴ شيرهاي فلزي
۱۷-۱۱-۱-۵ شيرهاي پلی اتیلن
۱۷-۱۱-۱-۶ پوشش لوله و اتصالات فولادي
۱۷-۱۱-۱-۷ دستگاه جوش پلی اتیلن
۱۷-۱۱-۱-۸ الكترودهاي جوشكاري
۱۷-۱۱-۱-۹ واشر لائي
۱۷-۱۱-۱-۱۰ مصالح مستعمل
۱۷-۱۱-۱-۱۱ ساير مصالح
۱۷-۱۱-۱-۱۲ علامتگذاري
۱۷-۱۱-۲ برآورد مصرف و طراحی سیستم لوله کشی گاز
۱۷-۱۱-۲-۱ برآورد مصارف گاز
۱۷-۱۱-۲-۲  طراحی سیستم لوله کشی گاز
۱۷-۱۱-۲-۳ افزودن به سيستم لوله كشي موجود
۱۷-۱۱-۲-۴ نقطه تحويل گاز به مشترك
۱۷-۱۱-۲-۵ نقاط اتصال به سيستم سوخت جايگزين
۱۷-۱۱-۲-۶ محل نصب ایستگاه های تقلیل فشار و یا رگولاتورها
۱۷-۱۱-۲-۷ ملاحظات كلي در تعيين قطر لوله ها
۱۷-۱۱-۲-۸ افت فشار مجاز
۱۷-۱۱-۲-۹ حداكثر سرعت گاز
۱۷-۱۱-۲-۱۰ حداكثر ميزان مصرف
۱۷-۱۱-۲-۱۱ تعيين قطر لوله ها
۱۷-۱۲ اجرای لوله کشی گاز
۱۷-۱۲-۱ کلیات
۱۷-۱۲-۲ تجهیز کارگاه
۱۷-۱۲-۳ نقشه های اجرایی
۱۷-۱۲-۴ خم کاری لوله های فولادی
۱۷-۱۲-۵ لوله کشی دفنی
۱۷-۱۲-۵-۱ کلیات
۱۷-۱۲-۵-۲ آماده سازی مسیر
۱۷-۱۲-۵-۳ لوله کشی دفني با استفاده از لوله های فولادی
۱۷-۱۲-۵-۴ لوله کشی دفني با استفاده از لوله های پلی اتیلن
۱۷-۱۲-۶ لوله کشی روکار
۱۷-۱۲-۶-۱ کلیات
۱۷-۱۲-۶-۲ اجرای لوله کشی رو کار
۱۷-۱۲-۷ حریم خطوط لوله گاز در مجاورت و تقاطع تأسیسات
۱۷-۱۳ عایقکاری لوله ها
۱۷-۱۳-۱ کلیات
۱۷-۱۳-۲ اقدامات اوليه قبل از عایق كاري
۱۷-۱۳-۲-۱ بازرسي ظاهري لوله ها از نظر آلودگي به چربي ها
۱۷-۱۳-۲-۲ بازرسي لوله ها از نظر وجود عيوب مكانيكي
۱۷-۱۳-۲-۳ بازرسي لوله ها از نظر خشك بودن
۱۷-۱۳-۳ زنگ زدائي و تميز كاري لوله ها
۱۷-۱۳-۴ عايق كاري سرد لوله ها (نوارپيچي)
۱۷-۱۳-۴-۱ پرايمر زني
۱۷-۱۳-۴-۲ نوار پیچی لایه اول
۱۷-۱۳-۴-۳ نوار پیچی لایه دوم
۱۷-۱۳-۴-۴ نوار پيچي سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعميري
۱۷-۱۳-۴-۵ كنترل كيفيت عایقکاری سرد
۱۷-۱۳-۵ عايق كاري گرم لوله ها (عايق كاري با انواع قير)
۱۷-۱۳-۵-۱ کلیات
۱۷-۱۳-۵-۲ شرایط محیط برای عایقکاری گرم
۱۷-۱۳-۵-۳ اقدامات اوليه قبل از عايق كاري گرم
۱۷-۱۳-۵-۴ عمليات عايق كاري گرم
۱۷-۱۳-۵-۵ عايق كاري دوبله
۱۷-۱۳-۵-۶ عايق كاري سرجوش ها، اتصالات و نقاط تعميري
۱۷-۱۳-۵-۷ آزمايش و كنترل كيفيت عايقكاري گرم
۱۷-۱۴ جوشکاری
۱۷-۱۴-۱ جوشکاری شبکه¬های گازرسانی فولادی
۱۷-۱۴-۱-۱ كليات
۱۷-۱۴-۱-۲ ارزيابي وتعيين صلاحيت جوشكاران
۱۷-۱۴-۱-۳ الكترودهاي جوشكاري
۱۷-۱۴-۱-۴ آماده سازي لوله¬هاي فولادي قبل از عمليات جوشكاري
۱۷-۱۴-۱-۵ كنترل هاي لازم قبل از عمليات جوشكاري
۱۷-۱۴-۱-۶ اقدامات لازم قبل از جوشكاري
۱۷-۱۴-۱-۷ جوشكاري شبكه¬هاي گاز رساني فولادي
۱۷-۱۴-۲ جوشکاری شبکه های گازرسانی پلی اتیلن
۱۷-۱۴-۲-۱ ارزيابي وتعيين صلاحيت جوشكاران
۱۷-۱۴-۲-۲ آماده سازي لوله هاي پلي اتيلن قبل از عمليات جوشكاري
۱۷-۱۴-۲-۳ عمليات جوشكاري شبكه هاي گاز رساني پلي اتيلن
۱۷-۱۴-۲-۴ روش و مراحل انجام جوشكاري شبكه وانشعاب هاي پلي اتيلن به روش الكترو فيوژن
۱۷-۱۴-۲-۵ بازرسي وكنترل كيفيت جوشكاري شبكه¬هاي گازرساني پلي اتيلن
۱۷-۱۴-۲-۶ آزمايش¬هاي مخرب
۱۷-۱۴-۲-۷ آزمايش غير مخرب جوش سه راهي انشعاب زيني
۱۷-۱۵ حفاظت کاتدی
۱۷-۱۵-۱ کلیات
۱۷-۱۵-۲ سيستم هاي حفاظت كاتدي
۱۷-۱۵-۳ حداقل پتانسيل حفاظتی
۱۷-۱۵-۴ حفاظت كاتدي به روش آندهاي فدا شونده
۱۷-۱۵-۵ حفاظت كاتدي به روش تزريق جريان مستقیم
۱۷-۱۵-۵-۱ بستر آندی
۱۷-۱۵-۶ کنترل و ارزیابی
۱۷-۱۵-۷ نقاط اندازه گیری
۱۷-۱۵-۸ اتصالات عايقي
۱۷-۱۵-۹ جعبه هاي اتصال
۱۷-۱۶ کنترل کیفیت، آزمایش ها، بازرسی، صدور تائیدیه و تزریق گاز
۱۷-۱۶-۱ کلیات
۱۷-۱۶-۲ آزمایش
۱۷-۱۶-۳ تجهيزات و لوازم مورد نياز براي انجام آزمايش
۱۷-۱۶-۴ تنظیم دستگاه هاي آزمايش
۱۷-۱۶-۵ مسئوليت هاي مجري در ارتباط با انجام آزمایش
۱۷-۱۶-۶ برنامه انجام آزمايش ها
۱۷-۱۶-۷ مسئوليت هاي دستگاه نظارت در ارتباط با انجام آزمایش
۱۷-۱۶-۸ اقدامات قبل از شروع آزمايش
۱۷-۱۶-۹ مراحل انجام آزمايش های مقاومت و نشتي
پيوست ۱ راهنماي ايمني
پيوست ۲ نمونه محاسبات بخش اول
پیوست ۳ ایمنی و ضوابط بهره برداری و نگهداری
پیوست ۴ جداول بخش دوم
پیوست ۵ اشکال بخش دوم
واژه‌نامه


دانلود فایل رایگان

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا