مقررات ملی ساختمان 1392 – مبحث 15 (آسانسورها و پلکان برقی)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

۱۵-۱ كليات
۱۵-۱-۱ حدود و دامنه كاربرد
۱۵-۱-۲ تعاريف
۱۵-۲ آسانسورها
۱۵-۲-۱  الزامات اوليه انتخاب آسانسور
۱۵-۲-۲ طراحي و آماده‌سازي محل آسانسور و اجزا آن
۱۵-۲-۳ ويژگي آسانسورهاي مورد استفاده افراد ناتوان جسمي
۱۵-۲-۴ ويژگي‌هاي آسانسورهاي هيدروليك
۱۵-۲-۵ الزامات آسانسورهاي حمل خودرو
۱۵-۲-۶ آزمايش و تحويل‌گيري
۱۵-۲-۷ حفاظت در مقابل آتش
۱۵-۲-۸ برق اضطراري
۱۵-۳ پلكان برقي و پياده رو متحرك
۱۵-۳-۱ الزامات اوليه طراحي
۱۵-۳-۲ ويژگي هاي سازه و نحوه انتخاب پلكان برقي و پياده رو متحرك
۱۵-۳-۳ تاثيرات پلكان برقي و پياده رو متحرك بر سازه ساختمان
۱۵-۳-۴ مشخصات فني پلكان برقي و پياده رو متحرك
۱۵-۳-۵ حفاظت هاي فني و ايمني
۱۵-۳-۶ حفاظت در مقابل آتش
۱۵-۳-۷ تحويل گيري و نگهداري
پيوست۱ اطلاعات و مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک
پيوست۲ جدول‌های ابعادی آسانسور
پيوست۳ نقشه‌ها و اطلاعات تکمیلی
واژه نامه انگليسي به فارسي

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا