مقررات ملی ساختمان 1392 – مبحث 22 (مراقبت و نگهداری)

۲۲-۱ كليات
۲۲-۱-۱ هدف
۲۲-۱-۲ حدود و دامنه كاربرد
۲۲-۱-۳ تعاريف
۲۲-۱-۴ انتخاب بازرس
۲۲-۲ نظامات اداري
۲۲-۲-۱ كليات
۲۲-۲-۲ اجراي مقررات
۲۲-۲-۳ نگهداري

۲۲-۲-۴ ضوابط موجود
۲۲-۲-۵ كيفيت اجرا
۲۲-۲-۶ وظايف مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۲-۷ هماهنگيهاي بازرسي
۲۲-۲-۸ استعلام
۲۲-۲-۹ مصالح، روشها و تجهيزات جايگزين
۲۲-۲-۱۰ آزمايشهاي لازم
۲۲-۲-۱۱ استفاده از مصالح و تجهيزات كار كرده
۲۲-۲-۱۲ تخلف
۲۲-۲-۱۳ ساختمانها و تجهيزات غيرايمن
۲۲-۲-۱۴ تغيير كاربري
۲۲-۳ معماري و سازه
۲۲-۳-۱ كليات
۲۲-۳-۲ مسئوليت
۲۲-۳-۳ اجزاي سازهاي
۲۲-۳-۴ قسمتهاي خارجي ملك
۲۲-۳-۵ حصاركشي
۲۲-۳-۶ قسمتهاي داخلي ملك
۲۲-۳-۷ حفاظت در برابر خوردگي
۲۲-۳-۸ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۴ نور، تهويه و شرايط سكونت
۲۲-۴-۱ كليات
۲۲-۴-۲ مسئوليت
۲۲-۴-۳ تجهيزات
۲۲-۴-۴ نور
۲۲-۴-۵ تهويه
۲۲-۴-۶ الزامات سكونت
۲۲-۵ تأسيسات مكانيكي
۲۲-۵-۱ كليات
۲۲-۵-۲ تأسيسات هوارساني، تعويض و تخليه هوا
۲۲-۵-۳ موتورخانه و معاينه فني آن
۲۲-۵-۴ دستگاههاي گرم كننده و خنك كننده ويژه
۲۲-۵-۵ دودكشها
۲۲-۵-۶ ذخيرهسازي و لوله كشي سوخت مايع
۲۲-۵-۷ لوله كشي
۲۲-۵-۸ تأسيسات تبريد
۲۲-۵-۹ ساير تأسيسات و تجهيزات
۲۲-۵-۱۰ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۶ تأسيسات بهداشتي
۲۲-۶-۱ كليات
۲۲-۶-۲ تأسيسات توزيع آب مصرفي در ساختمان
۲۲-۶-۳ شبكه فاضلاب بهداشتي
۲۲-۶-۴ لوازم بهداشتي
۲۲-۶-۵ لوله كشي آب باران
۲۲-۶-۶ بست‌ها و تكيه‌گاهها
۲۲-۶-۷ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۷ تأسيسات برقي
۲۲-۷-۱ كليات
۲۲-۷-۲ علل كاهش ايمني
۲۲-۷-۳ مدارك زمان اجرا
۲۲-۷-۴ مطابقت با استانداردها
۲۲-۷-۵ ضوابط نصب
۲۲-۷-۶ عمليات بازرسي
۲۲-۷-۷ بازديد عيني از تأسيسات برقي
۲۲-۷-۸ انجام آزمونها
۲۲-۷-۹ گزارش بازرسي
۲۲-۷-۱۰ نشانه‌گذاري و نصب اعلاميه‌هاي هشداردهنده
۲۲-۷-۱۱ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۷-۱۲ تجهيزات الكتريكي با كاربرد عمومي
۲۲-۸ تأسيسات گازرساني ساختمانها
۲۲-۸-۱ كليات
۲۲-۸-۲ بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۸-۳ بازرسي توسط بازرس
۲۲-۸-۴ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۸-۵ تعميرات و تغييرات شبكه لوله كشي گاز
۲۲-۸-۶ ايمني دوره بهره برداري
۲۲-۸-۷ تخريب و نوسازي ساختمان
۲۲-۸-۸ صدمات وارده به شبكه لوله كشي گاز ساختمان
۲۲-۸-۹ بازسازي اجزاي تخريب يا تضعيف شده ساختمان
۲۲-۸-۱۰ نشت گاز
۲۲-۸-۱۱ قطع جريان گاز
۲۲-۹ حفاظت در برابر حريق
۲۲-۹-۱ كليات
۲۲-۹-۲ الزامات عمومي
۲۲-۹-۳ بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۹-۴ دوره تناوب بازرسي
۲۲-۱۰آسانسورها و پلكان برقي
۲۲-۱۰-۱ كليات
۲۲-۱۰-۲ الزامات عمومي
۲۲-۱۰-۳ بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان
۲۲-۱۰-۴ بازرسي توسط بازرس
۲۲-۱۰-۵ تغييرات سيستم و تجهيزات كنترلي خاص

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا