مقررات ملی ساختمان 1395 – مبحث 13 (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

۱۳-۱ مبانی عمومی

۱۳-۲ کلیات
۱۳-۲-۱ دامنه کاربرد
۱۳-۲-۲ هدف
۱۳-۲-۳ تعاریف عمومی

۱۳-۳ اصول اساسی در تأسیسات برق
۱۳-۳-۱ اصول حفاظت
۱۳-۳-۲ طراحی
۱۳-۳-۳ انتخاب تجهیزات الکتریکی
۱۳-۳-۴ نصب و برپایی
۱۳-۳-۵ آزمون‌های اولیه و کنترل

۱۳-۴ برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند)
۱۳-۴-۱ کلیات
۱۳-۴-۲ برآورد توان کل نصب شده
۱۳-۴-۳ غیر هم‌زمانی مصارف و تخمین ضریب هم‌زمانی

۱۳-۵ منابع تأمین نیروی برق (سرویس مشترک)
۱۳-۵-۱ کلیات
۱۳-۵-۲ تأسیسات انشعاب برق فشارضعیف (منشعب از شبکه‌های عمومی)
۱۳-۵-۳ انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)
۱۳-۵-۴ اتصال زمین
۱۳-۵-۵ نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)
۱۳-۵-۶ نیروی برق ایمنی

۱۳-۶ تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل
۱۳-۶-۱ کلیات
۱۳-۶-۲ تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل

۱۳-۷ مدارها (کابل‌کشی – سیم‌کشی)
۱۳-۷-۱ کلیات
۱۳-۷-۲ کابل‌ و کابل‌کشی
۱۳-۷-۳ سیم کشی

۱۳-۸ تجهیزات سیم‌کشی
۱۳-۸-۱ کلیات
۱۳-۸-۲ کلیدها
۱۳-۸-۳ پریزها

۱۳-۹ تأسیسات جریان ضعیف
۱۳-۹-۱ کلیات
۱۳-۹-۲ سیستم تلفن
۱۳-۹-۳ سیستم‌های احضار، در بازکن (ارتباط صوتی و یا صوتی – تصویری) و زنگ اخبار
۱۳-۹-۴ سیستم اعلام‌حریق
۱۳-۹-۵ سیستم صوتی و اعلام خطر
۱۳-۹-۶ سیستم آنتن مرکزی تلویزیون و ماهواره
۱۳-۹-۷ شبکه‌ کامپیوتر
۱۳-۹-۸ سیستم‌ مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
۱۳-۹-۹ الزامات سایر سیستم‌های جریان‌ضعیف

۱۳-۱۰ محیط‌های عادی و مخصوص
۱۳-۱۰-۱ کلیات
۱۳-۱۰-۲ محیط‌های باشرایط عادی (محیط‌های خشک)
۱۳-۱۰-۳ محیط‌های نمناک – محیط‌های مرطوب
۱۳-۱۰-۴ حمام‌ها و دوش‌ها در منازل، هتل‌ها و نظایر آن
۱۳-۱۰-۵ استخر
۱۳-۱۰-۶ سونای خشک
۱۳-۱۰-۷ سونای بخار
۱۳-۱۰-۸ محیط‌های گرم
۱۳-۱۰-۹ محیط‌های مخصوص دیگر

۱۳-۱۱ محتوای نقشه‌ها ومدارک فنی طرح تأسیسات برقی
۱۳-۱۱-۱ کلیات

پیوست۱- سیستم‌های نیروی برق
پ ۱-۱ کلیات
پ ۱-۲ مشخصه‌های اصلی سیستم TN
پ ۱-۳ سطح مقطع هادی خنثی
پ ۱-۴ سطح مقطع هادی حفاظتی، حفاظتی – خنثی
پ ۱-۵ سطح مقطع هادی هم‌بندی اصلی
پ ۱-۶ سطح مقطع هادی‌های هم‌بندی اضافی
پ ۱-۷ هادی اتصال زمین
پ ۱-۸ ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین
پ ۱-۹ مقررات اضافی مربوط به هادی‌های حفاظتی، هم‌بندی‌ها و اتصال زمین
پ ۱-۱۰ الکترود زمین

پیوست ۲- مبانی عمومی سیستم روشنایی داخلی
پ ۲-۱ کلیات
پ ۲-۲ استاندارد روشنایی داخلی
پ ۲-۳ نحوه استفاده
پ ۲-۴ نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی
پ۲-۵ جدول شدت روشنایی اماکن بر حسب لوکس

پیوست ۳ – مبانی عمومی استفاده از ضریب همزمانی
پ ۳-۱ کلیات
پ ۳-۲ اصول و مبانی عمومی
پ ۳-۳ حداکثر درخواست نیروی برق (تقاضا، دیماند) تأسیسات برقی
پ ۳-۴ مدارهای توزیع
پ ۳-۵ مدارهای نهایی

پیوست ۴ – مبانی عمومی سیستم اعلام حریق
پ ۴-۱ کلیات
پ۴-۲ سیستم‌های مرتبط با سیستم اعلام حریق

پیوست ۵ – مبانی عمومی بانک خازن
پ ۵-۱ کلیات

پیوست ۶ – درجه حفاظت بدنه لوازم و تجهیزات الکتریکی در برابر نفوذ رطوبت و اشیاء خارجی پ ۶-۱ کلیات

پیوست ۷ – حریم شبکه‌های برق
پ ۷-۱ کلیات
پ ۷-۲ حریم شبکه برق

پیوست ۸- محتوای نقشه‌ها و مدارک فنی طرح تأسیسات ‌برقی
پ ۸-۱ کلیات
پ ۸-۲ محتوای نقشه‌های طرح تأسیسات برقی
پ ۸-۳ محتوای مدارک فنی طرح تأسیسات برقی

پیوست ۹- واژه نامه فارسی – انگلیسی
پیوست ۱۰- مقررات و استانداردهای قابل استفاده

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا