مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب
فصل اول
۲۱-۱ کلیات

۲۱-۱-۱ مفاهیم
۲۱-۱-۱-۱ تعریف پدافند غیرعامل
۲۱-۱-۱-۲ مفهوم پدافند غیرعامل
۲۱-۱-۲ تهدیدات
۲۱-۱-۳ هدف
۲۱-۱-۴ دامنه کاربرد
۲۱-۱-۵ کارکرد پدافند غیرعامل در مقررات ملّی ساختمان
۲۱-۱-۵-۱ شهرسازی
۲۱-۱-۵-۲ معماری
۲۱-۱-۵-۳ سازه
۲۱-۱-۵-۴ تاسیسات
۲۱-۱-۶ گروه‌بندی ساختمان‌ها
۲۱-۱-۷ بارهای ناشی از انفجار
۲۱-۱-۸ تعاریف
فصل دوم
۲۱-۲ ملاحظات معماری

۲۱-۲-۱ کلیات
۲۱-۲-۱-۱ رابطه معماری و پدافند غیرعامل
۲۱-۲-۲ ملاحظات طراحی محوطه
۲۱-۲-۲-۱ جانمایی ساختمان
۲۱-۲-۲-۲ فضاهای باز
۲۱-۲-۲-۳ ورودیها
۲۱-۲-۲-۴ مسیرهای دسترسی
۲۱-۲-۲-۵ جانپناهها و دیوارهای محافظ
۲۱-۲-۲-۶ طراحی پله و شیبراه در محوطه
۲۱-۲-۲-۷ مصالح سطوح کف معابر
۲۱-۲-۳ طراحی معماری
۲۱-۲-۳-۱ طراحی حجم ساختمان
۲۱-۲-۳-۲ عناصر الحاقی
۲۱-۲-۳-۳ جداره خارجی ساختمان
۲۱-۲-۳-۴ رابطه فضای امن با سایر فضاها
۲۱-۲-۳-۵ مسیرهای حرکت
۲۱-۲-۳-۶ طراحی نمای جداره خارجی ساختمان‌
۲۱-۲-۳-۷ طراحی قاب و مهاربندی پنجره
۲۱-۲-۳-۸ سایر بازشوها
۲۱-۲-۳-۹ تیغه بندی و عناصر غیرسازه‌ای
۲۱-۲-۳-۱۰ آسانسور و پلکان
۲۱-۲-۴ فضاهای امن
۲۱-۲-۴-۱ تعریف فضای امن
۲۱-۲-۴-۲ جانمایی فضای امن
۲۱-۲-۴-۳ مصالح و اعضای داخلی
۲۱-۲-۴-۴ الزامات طراحی فضای امن
۲۱-۲-۵ پناهگاه
۲۱-۲-۵-۱ درجه اهمیت پناهگاه
۲۱-۲-۵-۲ انواع پناهگاه
۲۱-۲-۵-۲-۱ گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر درجه اهمیت
۲۱-۲-۵-۲-۲ گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر نوع عملکرد
۲۱-۲-۵-۲-۳ گروه بندی پناهگاه‌ها از نظر مدت زمان اقامت
۲۱-۲-۵-۳ پناهگاه‌های اختصاصی و عمومی 
۲۱-۲-۵-۴ جانمایی پناهگاه 
۲۱-۲-۵-۵ ظرفیت پناهگاه
۲۱-۲-۵-۶ مشخصات پناهگاه
۲۱-۲-۵-۷ فضای داخلی پناهگاه
۲۱-۲-۵-۸ محفظه هوابند
۲۱-۲-۵-۹ ورودی پناهگاه
۲۱-۲-۵-۱۰ راههای فرار و خروجیهای اضطراری
۲۱-۲-۵-۱۱ روانبخشی پناهگاهها
فصل سوم
۲۱-۳ مشخصه‌های مکانیکی و دینامیکی مصالح
۲۱-۳-۱ کلیات
۲۱-۳-۲ مصالح مناسب برای سازه‌های انفجاری
۲۱-۳-۲-۱ بتن مسلح
۲۱-۳-۲-۲ مصالح بنایی مسلح
۲۱-۳-۲-۳ مصالح سنگدانه‌ای
۲۱-۳-۲-۴ مصالح نما
۲۱-۳-۲-۵ فولاد ساختمانی
۲۱-۳-۳ ویژگی‌های دینامیکی مواد
۲۱-۳-۳-۱ ضریب افزایش مقاومت (SIF)
۲۱-۳-۳-۲ ضریب افزایش دینامیکی (DIF)
۲۱-۳-۳-۳ تنش تسلیم طراحی در سازه‌های مقاوم در برابر انفجار
فصل چهارم
۲۱-۴ سیستم‌های سازه‌ای مقاوم در برابر انفجار

۲۱-۴-۱ کلیات
۲۱-۴-۲ سیستم‌های رایج برای ساختمان‌
۲۱-۴-۲-۱ دیوار بنایی مسلح
۲۱-۴-۲-۲ دیوار بتنی پیش‌ساخته
۲۱-۴-۲-۳ دیوار بتنی درجا
۲۱-۴-۲-۴ قاب‌ قوسی و شیبدار (با سقف سبک)
۲۱-۴-۳ سیستم‌های رایج برای سازه‌ پناهگاهی
۲۱-۴-۳-۱ سازه‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون درجا
۲۱-۴-۳-۲ سازه‌های‌ پناهگاهی مدفون و نیمه مدفون پیش ساخته
فصل پنجم
۲۱-۵ تاسیسات برقی و مکانیکی

۲۱-۵-۱ الزامات قانونی
۲۱-۵-۱-۱ دامنه کاربرد
۲۱-۵-۱-۲ ساختمان‌های موجود
۲۱-۵-۲ مقررات کلی
۲۱-۵-۳ تاسیسات برقی
۲۱-۵-۳-۱ سیستم الکتریکی
۲۱-۵-۳-۲ سیستم ارتباطی و مخابراتی
۲۱-۵-۳-۳ سامانه برق اضطراری
۲۱-۵-۳-۴ مبدل‌های برق
۲۱-۵-۴ تاسیسات مکانیکی
۲۱-۵-۴-۱ کلیات
۲۱-۵-۴-۲ تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
۲۱-۵-۴-۳ تاسیسات بهداشتی
۲۱-۵-۴-۳-۱ سیستم آبرسانی
۲۱-۵-۴-۳-۲ تاسیسات فاضلاب
۲۱-۵-۴-۴ لوله‌کشی گاز طبیعی ساختمان
۲۱-۵-۴-۵ تاسیسات اطفاء حریق
۲۱-۵-۵ آسانسور و پله برقی
۲۱-۵-۵-۱ آسانسورهای اضطراری
۲۱-۵-۶ تاسیسات پناهگاه
۲۱-۵-۶-۱ کلیات
۲۱-۵-۶-۲ تاسیسات برقی
۲۱-۵-۶-۳ تاسیسات تهویه و تعویض هوا
۲۱-۵-۶-۴ تاسیسات بهداشتی


دانلود فایل رایگان

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا