مقررات ملی ساختمان 1396 – مبحث 14 (تاسیسات مکانیکی)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملی ساختمان ، مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

برای خواندن مطالب مربوط به معماری ایرانی لینک روبرو را کلیک کنید: الگوهای معماری ایرانی

فهرست مطالب مقررات ملی ساختمان 1396 – مبحث 14 (تاسیسات مکانیکی)

۱۴-۱ الزامات قانونی
۱۴-۱-۱ دامنة کاربرد
۱۴-۱-۲ تعاریف
۱۴-۱-۳ استانداردها
۱۴-۱-۴ تغییر مقررات
۱۴-۱-۵ ساختمان‌های موجود
۱۴-۱-۶ ساختمان های در حال ساخت
۱۴-۱-۷ توسعه، تغییر، تعمیر
۱۴-۱-۸ راهبری و نگهداری
۱۴-۱-۹ تغییر کاربری
۱۴-۱-۱۰ تخریب
۱۴-۱-۱۱ مصالح
۱۴-۱-۱۲ مدارک فنی
۱۴-۱-۱۳ بازرسی و آزمایش
۱۴-۱-۱۴ تطبیق نظامات اداری این مبحث با مبحث دوم

۱۴-۲ تعاریف
۱۴-۲- ۱ کلیات
۱۴-۲-۲ فهرست تعاریف

۱۴-۳ مقررات کلی
۱۴-۳-۱ کلیات
۱۴-۳-۲ پلاک‌گذاری
۱۴-۳-۳ حفاظت ساختمان
۱۴-۳-۴ محل دستگاه‌ها
۱۴-۳-۵ نصب دستگاه‌ها
۱۴-۳-۶ فضاهای دسترسی
۱۴-۳-۷ تخلیة چگالیده
۱۴-۳-۸ تأمین هوا و کنترل دما

۱۴-۴ تعویض هوا
۱۴-۴-۱ کلیات
۱۴-۴-۲ دهانه‌های ورود و تخلیة هوا
۱۴-۴-۳ تعویض هوای طبیعی
۱۴-۴-۴ تعویض هوای مکانیکی

۱۴-۵ تخلیة هوا
۱۴-۵-۱ کلیات
۱۴-۵-۲ الزامات تخلیة مکانیکی هوا
۱۴-۵-۳ تخلیة هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا
۱۴-۵-۴ موتور و هواکش
۱۴-۵-۵ تخلیة هوای آشپزخانة خانگی
۱۴-۵-۶ تخلیة هوای آشپزخانة تجاری
۱۴-۵-۷ بازیافت انرژی

۱۴-۶ کانال‌کشی
۱۴-۶-۱ کلیات
۱۴-۶-۲ پلنوم
۱۴-۶-۳ طراحی و ساخت کانال
۱۴-۶-۴ نصب کانال هوا
۱۴-۶-۵ صافی‌های هوا
۱۴-۶-۶ سیستم‌های آشکارساز دود
۱۴-۶-۷ عایق‌کاری کانال هوا
۱۴-۶-۸ دمپر آتش

۱۴-۷ دیگ، آب گرم‌کن و مخزن آب‌گرم تحت فشار
۱۴-۷-۱ کلیات
۱۴-۷-۲ آب گرم‌کن
۱۴-۷-۳ مخزن تحت فشار آب‌گرم مصرفی
۱۴-۷-۴ دیگ آب گرم و بخار
۱۴-۷-۵ لوازم اندازه‌گیری روی دیگ‌ها
۱۴-۷-۶ کنترل سطح پایین آب دیگ
۱۴-۷-۷ شیر اطمینان
۱۴-۷-۸ لوازم کنترل و ایمنی
۱۴-۷-۹ مخزن انبساط سیستم گرمایی

برای خواندن مطالب مربوط به معماري ايراني لینک روبرو را کلیک کنید: نماد های معماری ایرانی ، تاریخ معماری ایران

۱۴-۸ دستگاه‌های گرم کننده و خنک‌کنندة ویژه
۱۴-۸-۱ کلیات
۱۴-۸-۲ شومینة با سوخت جامد
۱۴-۸-۳ شومینة گازی
۱۴-۸-۴ بخاری نفتی با دودکش
۱۴-۸-۵ بخاری گازی با دودکش
۱۴-۸-۶ بخاری گازی بدون دودکش
۱۴-۸-۷ بخاری برقی
۱۴-۸-۸ کورة هوای گرم بدون کانال
۱۴-۸-۹ کورة هوای گرم کانالی
۱۴-۸-۱۰ گرم کننده برقی سونا
۱۴-۸-۱۱ کولر گازی و پمپ حرارتی
۱۴-۸-۱۲ کولر آبی
۱۴-۸-۱۳ گرم کننده تابشی
۱۴-۸-۱۴ تجهیزات و وسایل رانده شده توسط موتور و توربین گاز
۱۴-۸-۱۵ برج‌های خنک کننده
۱۴-۹ تأمین هوای احتراق
۱۴-۹-۱ کلیات
۱۴-۹-۲ تأمین هوای احتراق از داخل ساختمان
۱۴-۹-۳ تأمین هوای احتراق از خارج ساختمان
۱۴-۹-۴ تأمین هم زمان هوای احتراق از داخل و خارج ساختمان
۱۴-۹-۵ تأمین مکانیکی هوای احتراق
۱۴-۹-۶ دهانه‌ها و کانال‌های ورودی هوای احتراق
۱۴-۹-۷ حفاظت در برابر گازها و بخارات خطرناک

۱۴-۱۰ لوله‌کشی
۱۴-۱۰-۱ دامنة کاربرد
۱۴-۱۰-۲ طراحی لوله‌کشی
۱۴-۱۰-۳ مصالح لوله‌کشی
۱۴-۱۰-۴ اجرای لوله‌کشی
۱۴-۱۰-۵ آزمایش
۱۴-۱۰-۶ عایق‌کاری

۱۴-۱۱ دودکش
۱۴-۱۱-۱ کلیات
۱۴-۱۱-۲ دودکش با مکش طبیعی
۱۴-۱۱-۳ دودکش با مکش یا رانش مکانیکی
۱۴-۱۱-۴ دودکش مشترک برای چند دستگاه
۱۴-۱۱-۵ دودکش قائم فلزی
۱۴-۱۱-۶ دودکش قائم با مصالح بنائی
۱۴-۱۱-۷ دودکش شومینه
۱۴-۱۱-۸ لولة رابط دودکش

۱۴-۱۲ ذخیره‌سازی و لوله‌کشی سوخت مایع
۱۴-۱۲-۱ کلیات
۱۴-۱۲-۲ مخزن سوخت مایع
۱۴-۱۲-۳ لوله‌کشی سوخت مایع
۱۴-۱۲-۴ آزمایش

۱۴-۱۳ تبرید
۱۴-۱۳-۱ کلیات
۱۴-۱۳-۲ مبرّدها
۱۴-۱۳-۳ طبقه‌بندی سیستم‌های تبرید از نظر احتمال نشت مبرد
۱۴-۱۳-۴ کاربرد سیستم‌های تبرید در ساختمان‌های مختلف
۱۴-۱۳-۵ الزامات عمومی در موتورخانة سیستم تبرید
۱۴-۱۳-۶ الزامات ویژه در موتورخانة سیستم تبرید
۱۴-۱۳-۷ لوله‌کشی سیستم تبرید
۱۴-۱۳-۸ آزمایش در کارگاه

۱۴-۱۴ سیستم‌های خورشیدی
۱۴-۱۴-۱ کلیات
۱۴-۱۴-۲ نصب
۱۴-۱۴-۳ سیال واسط
۱۴-۱۴-۴ مصالح
۱۴-۱۵ کاهش فاصله مجاز
۱۴-۱۵-۱ دامنة کاربرد
۱۴-۱۵-۲ کلیات
۱۴-۱۵-۳ جدول کاهش مجاز
پیوست ۱ – استانداردهای مرجع
پیوست ۲- واژه نامه فارسی – انگلیسی

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا