مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

۱۶-۱ کلیات
۱۱۶-۱-۱ دامنه
۱۱۶-۱-۲ استانداردها
۲۱۶-۱-۳ راهبری و نگهداری
۱۶-۱-۴ تخریب
۱۶-۱-۵ مصالح
۱۶-۱-۶ مدارک فنی
۱۶-۱-۷ فضای نصب لوازم بهداشتی
۱۶-۱-۸ حفاظت لوله‌کشی
۱۶-۱-۹ حفاظت اجزای ساختمان
۱۶-۱-۱۰ بازرسی و آزمایش
۸۱۶-۱-۱۱ تعاریف

۱۶-۲ لوازم بهداشتی
۲۵۱۶-۲-۱ دامنه
۲۵۱۶-۲-۲ جنس و ساخت
۲۵۱۶-۲-۳ تعداد لوازم بهداشتی
۲۷۱۶-۲-۴ نصب لوازم بهداشتی
۲۸۱۶-۲-۵ الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی

۱۶-۳ توزیع آب مصرفی در ساختمان
۳۹۱۶-۳-۱ دامنه
۳۹۱۶-۳-۲ آب مورد نیاز
۴۰ ۱۶-۳-۳ طراحی لوله‌کشی توزیع آب مصرفی
۴۱ ۱۶-۳-۴ انتخاب مصالح
۴۶۱۶-۳-۵ اجرای لوله‌کشی
۵۸۱۶-۳-۶ ذخیره سازی و تنظیم فشار آب
۶۱۱۶-۳-۷ حفاظت آب آشامیدنی
۶۵۱۶-۳-۸ لوله‌کشی توزیع آب گرم مصرفی
۷۳۱۶-۳-۹ ضد عفونی، آزمایش

۱۶-۴ لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
۸۱۱۶-۴-۱ دامنه
۸۱۱۶-۴-۲ طراحی لوله‌کشی فاضلاب
۸۲۱۶-۴-۳ انتخاب مصالح
۹۳۱۶-۴-۴ اجرای لوله‌کشی
۱۰۰۱۶-۴-۵ آزمایش

۱۶-۵ لوله‌کشی هواکش فاضلاب
۱۰۷۱۶-۵-۱ دامنه
۱۰۷۱۶-۵-۲ طراحی لوله‌کشی هواکش فاضلاب
۱۰۷۱۶-۵-۳ انتخاب مصالح
۱۱۷۱۶-۵-۴ اجرای لوله‌کشی
۱۱۷۱۶-۵-۵ آزمایش

۱۶-۶ لوله‌کشی آب باران ساختمان
۱۲۱۱۶-۶-۱ دامنه
۱۲۱۱۶-۶-۲ طراحی لوله‌کشی آب باران
۱۲۲۱۶-۶-۳ انتخاب مصالح
۱۲۵۱۶-۶-۴ اجرای لوله‌کشی
۱۳۱ ۱۶-۶-۵ آزمایش

۱۶-۷ بست و تکیه‌گاه
۱۳۵۱۶-۷-۱ دامنه
۱۳۵۱۶-۷-۲ نکات عمومی
۱۳۶۱۶-۷-۳ بست و تکیه‌گاه لوله‌های قائم
۱۳۷۱۶-۷-۴ بست و تکیه‌گاه لوله‌های افقی
۱۳۹۱۶-۷-۵ محل بست‌ها و تکیه‌گاه‌ها

پیوست۱ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
پ ۱-۱ کلیات
پ ۱-۲ تعیین حداکثر مصرف لحظهای آب
پ ۱-۳ تعیین حداکثر مصرف لحظه‌ای محتمل
پ ۱-۴ افت فشار در طول لوله
پ ۱-۵ اندازه‌گذاری لوله‌ها
پ ۱-۶ نکات دیگری دربارة اندازه‌گذاری لوله‌ها

پیوست۲ علائم ترسیمی در لوله‌کشی توزیع آب مصرفی ساختمان
پ ۲-۱
پ ۲-۲
پ ۲-۳
پ ۲-۴ علائم ترسیمی

پیوست۳ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
پ ۳-۱ کلیات
پ ۳-۲ تعیین حداکثر جریان لحظه‌ای فاضلاب
پ ۳-۳ تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز
پ ۳-۴ نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها

پیوست۴ علائم ترسیمی در لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی ساختمان
پ ۴-۱
پ ۴-۲
پ ۴-۳
پ ۴-۴ علائم ترسیمی

پیوست۵ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی هواکش فاضلاب
پ ۵-۱ کلیات
پ ۵-۲ تعیین مقدار D.F.U. برای لوازم بهداشتی مختلف
پ ۵-۳ تعیین قطر نامی لولة مورد نیاز
پ ۵-۴ نکات دیگری درباره اندازه‌گذاری لوله‌ها

پیوست۶ علائم ترسیمی در لوله‌کشی هواکش فاضلاب
پ ۶-۱
پ ۶-۲
پ ۶-۳
پ ۶-۴ علائم ترسیمی

پیوست۷ اندازه‌گذاری لوله‌ها در لوله‌کشی آب باران ساختمان
پ ۷-۱ کلیات
پ ۷-۲ تعیین قطر نامی لوله‌های قائم
پ ۷-۳ تعیین قطر نامی لوله‌های افقی

پیوست۸ علائم ترسیمی در لوله‌کشی آب باران ساختمان
پ ۸-۱
پ ۸-۲
پ ۸-۳
پ ۸-۴ علائم ترسیمی

پیوست ۹ آب خاکستری

پ ۹-۱ کلیات
پ ۹-۲
پ ۹-۳
پ ۹-۴
پ ۹-۵
پ ۹-۶
پ ۹-۷
پ ۹-۸
پ ۹-۹
پ۹-۱۰

پیوست ۱۰ فهرست بازرسی مراحل طراحی تأسیسات بهداشتی ساختمان
پ ۱۰-۱ مرحلة اول طراحی
پ ۱۰-۲ مرحلة دوم طراحی
پ ۱۰-۳ نکات کلی در مورد نقشه‌ها

واژ‌نامة فارسی – انگلیسی


دانلود فایل رایگان

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا