مقررات ملی ساختمان 1396 – مبحث 18 (عایق بندی و تنظیم صدا)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

-۱ کلیات
۱۸-۱-۱  هدف
۱۸-۱-۲  حدود و نحوه کاربرد
۱۸-۱-۳  تعاریف

۱۸-۲  مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
۱۸-۲-۱  مقررات عمومی
۱۸-۲-۲  ساختمان‌های مسکونی
۱۸-۲-۳  هتل‌ها
۱۸-۲-۴  تصرف‌های آموزشی
۱۸-۲-۵  مراکز بهداشتی درمانی
۱۸-۲-۶  تصرف‌های اداری/ حرفه‌ای و کسبی/ تجاری
۱۸-۲-۷  مراکز فرهنگی
۱۸-۲-۸  مراکز ورزشی و تفریحی
۱۸-۲-۹  مراکز ترابری
۱۸-۲-۱۰  فضاهای مشترک در کاربرد‌های گوناگون

پیوست ۱- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرکب

پیوست ۲- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون

پیوست ۳- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده‌ها

پیوست ۴- مقادیر صدابندی کوبه‌ای و هوابرد کف‌-سقف‌ها

پیوست ۵- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربری‌های مختلف

واژه‌نامه

فهرست استانداردهای قابل استفاده

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا