مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب
۲۰-۱-کلیات
۲۰-۱-۱- اهداف
۲۰-۱-۲- دامنه شمول
۲۰-۲-  تعاریف و نحوه کاربرد
۲۰-۳- ضوابط کلی

۲۰-۳-۱- تابلوهای الزامی برای نصب در تصرف‌های مختلف ساختمان‌ها
۲۰-۳-۲- محدوده نصب علائم تصویری و تابلوها
۲۰-۳-۳- محدودیت‌های مکان نصب علائم تصویری و تابلوها
۲۰-۳-۴- الزامات ساخت و نصب علائم تصویری و تابلوها
۲۰-۳-۵- الزامات ایستائى و سازه علائم تصویری و تابلوها
۲۰-۳-۶- الزامات نوع و مقاومت مصالح تابلوها
۲۰-۳-۷- الزامات الکتریکى تابلوها
۲۰-۳-۸- نگهدارى و تعمیر تابلوها
۲۰-۳-۹- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی تصویری و تابلوها
۲۰-۳-۱۰- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در برابر حریق
۲۰-۳-۱۱- ضوابط کلی استفاده از علائم نوری
۲۰-۳-۱۲- ضوابط کلی استفاده از علائم صوتی:
۲۰-۳-۱۳- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی کلامی:
۲۰-۳-۱۴- ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی با حرکات دست
۲۰-۴- ضوابط علائم تصویری و نوری راه خروج
۲۰-۴-۱- ضوابط علائم خروج اضطراری
۲۰-۴-۲- موارد استثناء در نصب علائم خروج اضطراری
۲۰-۴-۳- نصب علائم خروج در ارتفاع نزدیک تراز کف درفضاهای گروه تصرف م-۱
۲۰-۴-۴-نورپردازی علائم خروج
۲۰-۴-۵- علائم نورانی مسیر خروج
۲۰-۵- تابلوی راهنمای واکنش اضطراری و نقشه های راهنمای تخلیه خروج
۲۰-۵-۱- تابلوی راهنمای واکنش اضطراری
۲۰-۵-۲- مندرجات تابلوی راهنمای واکنش اضطراری
۲۰-۵-۳- محل نصب تابلوی راهنمای واکنش اضطراری و تابلوهای تخلیه اضطراری
۲۰-۵-۴- شرایط نصب تابلوهای راهنمای واکنش اضطراری و تخلیه اضطراری ساختمان
۲۰-۵-۵- نشانه تصویری در تابلوی راهنمای واکنش اضطراری
۲۰-۶- تابلوها و علائم ایمنی الزامی در کارگاه‌ها
۲۰-۶-۱-  ضوابط کلی علائم ایمنی الزامی در کارگاه‌ها
۲۰-۶-۲- ضوابط کلی تابلوهای ایمنی مربوط به کارگاه‌های موقت کوتاه مدت ساختمانی و راهسازی
۲۰-۶-۳- تابلوهای ایمنی دائمی ساختمان کارگاه‌های صنعتی و موتورخانه‌ها و تأسیسات ساختمان‌ها
۲۰-۶-۴- ضوابط نصب علائم و برچسب‌های ایمنی بر روی مخازن و لوله‌های حمل سیالات خطرناک در ساختمان کارگاه‌ها و موتورخانه تأسیسات ساختمان
۲۰-۷- تابلوها و علائم در معابر و محوطه‌های بیرون مجتمع‌های ساختمانی
۲۰-۷-۱- ضوابط کلی تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های ساختمانی
۲۰-۷-۲- تابلوهائی که نیاز به مجوز ندارند، تابلوهای نیازمند مجوز و تابلوهای غیرمجاز
۲۰-۷-۳- تابلوهاى غیر مجاز
۲۰-۷-۴- انواع پلاک‌ها و تابلوهاى مجاز
۲۰-۷-۵- سطح مجاز تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی:
۲۰-۷-۶- محدوده نصب انواع تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
۲۰-۷-۷- مطالب تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
۲۰-۷-۸- رنگ و نور پردازى تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی
۲۰-۷-۹- تابلوهای واقع در معابر و محوطه‌های بیرونی ناهماهنگ
فهرست استانداردهای قابل استفاده

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا