فایل آماده پروژه ی کانون پرورش فکری کودکان

فایل آماده کانون پرورش فکری کودکان شامل تمامی مدارک فاز یک (نقشه های معماری) در نرم افزار اتوکد است و همچنین تصاویر سه بعدی از داخل و خارج بنا با نرم افزارهای اتوکد و راینو می باشد.که هم اکنون می توانید دانلود فرمایید. در ادامه به توضیحاتی در مورد کانون پرورش فکری و برنامه فیزیکی می پردازیم.

نام پروژه: کانون پرورش فکری کودکان
۸ هزار متر مربع مساحت زیربنای همکف 3 طبقه تعداد طبقات
اتوکد فایل نقشه های بنا پست مدرن سبک طراحی نما
لومیون رندها راینو فایل سه بعدی
۱۰۰ هزارتومان قیمت فایل آجر، بتن مصالح

طراحی کانون فکری کودکان

کودکان آیند هسازان سرزمین ما هستند، رشد ایدئال کودك امروز هدف همه تلا شه ایی است که برای داشتن جامعه ا یده آل فردا انجام  میدهیم. فرایند رشد کودك در محیط اتفاق  میافتد و مسلما  معماران به عنوان  طراحان فضا در خلق بخشی از این محیط تأثیر گذارند. معماران مختلف در طراحی معماری برای کودکان تلاش و حساسیت زیادی به خرجم یدهند و لی غالبا  بر اساس تفکرات و تصورات خود. اینکه چه شکلی از معماری با چه و یژ گیهایی مطلوب و موردنیاز کودکان و نوجوانان  میباشد هنوز از بسیاری جهات ناشناخته و مورد سوال است. در حالی که توجه به رفتار و پاسخ کودکان به شرا یط و محیط اطراف، مطالعه روحیات و رفتار آ نها در مراحل رشد و آشنایی با علم روا نشناسی کودکان میتواند راهنمایی در  طراحی بر ای آ نها باشد، از نگا هی دیگر کودکان را میتوان معلمان کوچک معرفی کرد و با مطا لعه رفتار و روحیات آنها به راه حلی برای معماری آنها دست یافت. لذا کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله مراکز فعال در امور تربیت و آموزش وپرور ش استعدادها و توانمن دیهای کودکان  میباشد.

انجام چنین فعالیتهایی نیاز به فضاه ای متناسب خود دارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  یکی از فضاهای مطلوب جهت  پرورش روحی و جسمی نوجوانان و جوانان میباشند که در کشوره ای ارو پایی و آمریکایی از عناصر تشکیل دهنده شهرهای بزرگ محسوب میشوند. حساسیت به گروه سنی نوجوان و جوان، کثرت آنها  و نداشتن فضای مطلوب اختصا صی ضرورت ایجا د چنین مجموع ههایی را در کشور  ایرا ن آشکار م یساز د.)ملکپور -1393(

بنابراین تمامی محیطهایی که کودکان در آن حضور  مییابند، در شک لگیری شخصیت کودك و رفتار او مؤثرند.

درای نبین فضاهای آموزشی به عنوان  یکی از مهمترین محیطه ای اثرگذار در شخصی ت کودك ا ز اهمیت  ویژ های برخوردار خواهند بود . کانون پرورش فکری کودکان یک نهاد فرهنگی و کمک آموز شی است که با  تولید و انتشار کتاب، فیلم،  نمایش و ا یجا د پایگا ههایی برای عرضة این محصولات و برگزاری کلا سهای متعدد پرورشی و کمک آموز شی به منظور غنی کردن اوقات فراغت و ارتقاء توانمندی و استعدادهای کودکان در سال 1344 تأسیس شد و تا به امرو ز به فعالیت خود ادامه داده است. با  توجه به ا ین اهداف والا، انتظار  میرود کانون  پرورش فک ری کودکان حضور و نقشی پررنگتر و

مؤثرتر در راستای شکوفایی و ارتقا خلاقیت و توانمندی های کودکان ایفا نماید. با شناخت و تکیه بر قابلیت های کانون پرورش فکری میتوان نهادی را بنا نمود که علاوه بر تحقق اهداف ابتدایی خود، بستری باشد در جهت ارتقا انگیز ش کودك برای بازی، کنجکاوی،  خیالپردازی و مشارکت اجتما عی او تا بد ین ترتیب زمینه شکوفایی و رشد خلاقیت کودك فراهم شود.

کانون فکری کودکان

برنامه فیزیکی کانون فکری کودکان:

مساحت کل  (مترمربع) تعداد فضا مساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفر ظرفیت

(نفر)

نام فضا بخش
175 3 55 5.5 10 کلاس ساز ایرانی آموزش موسیقی
175 3 55 5.5 10 کلاس ساز جهانی
60 3 20 1 اتاق تمرین فردی
120 1 120 6 20 کلاس کر
30 1 30 10(کل) اتاق مربی
30 1 30 2 ادار ی
65 1 65 6.5 10 کلاس اواز
20 1 20 انبار
40 10 4 سرویس بهداشتی
715 جم ع
مساحت کل  (مترمربع) تعداد فضا مساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفر ظرفیت

(نفر)

نام فضا بخش
60 1 60 3 20 کلاس نجوم کلاسهای ازمایشگاهی
75 1 75 3.75 20 کلاس زمین

شناسی

250 1 250 20 کلاس گیاه

شناسی

75 1 75 3.75 20 کلاس زیست

شناسی

80 1 80 4 20 ازمایشگاه فیزیک
75 1 75 3.75 20 ازمایشگاه شیمی
25 1 25 انبار
20 1 20 10(کل) اتاق مربیان
20 1 20 2 ادار ی
680 جم ع
مساحت کل  (مترمربع) تعداد فضا مساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفر ظرفیت

(نفر)

نام فضا بخش
480 3 160 گالری ،نمایشگاه نمایشگاه و کتابخانه و سالن تئاتر
600 1 600 3 200 کتابخانه
300 1 300 2 150 سالن تئاتر با  صحنه و ضمائم
1380 جمع
مساحت کل  (مترمربع) تعداد فضا مساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفر ظرفیت

(نفر)

نام فضا بخش
70 2 35 1.75 20 کارگاه نقاشی

کودکان

آموزش هنرهای تجسمی
70 2 35 1.75 20 کارگاه نقاشی

نوجوانا ن

30 1 30 2 15 کارگاه مجسمه سازی
30 1 30 2 15 کارگاه سفالگری
20 1 20 2 10 کارگاه عکاسی
30 1 30 16(کل) اتاق مربی
30 1 30 انبار
30 1 30 1.5 20 کارگاه معرق
20 1 20 2 10 کارگاه قلم زنی
20 1 20 ابدارخانه
30 1 30 1.5 20 خوشنویسی
20 4 20 سرویس بهداشتی
400 جمع
مساحت کل  (مترمربع) تعداد فضا مساحت

واحد(مترمربع)

سران ه مترمربع/نفر ظرفیت

(نفر)

نام فضا بخش
60 1 60 3 20 کارگاه تئاتر آموزش

هنرهای نمایشی

40 1 40 2.6 15 کارگاه نمایش عروسکی
40 1 40 2.6 15 عروسک سازی
40 1 40 2.6 15 کلاس تصویرساز
40 1 40 2.6 15 شاهنامه خوانی
220 جمع
مساحت کل  (مترمربع) تعداد فضا مساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفر ظرفیت

(نفر)

نام فضا بخش
30 1 30 2 دفتر مدیر مجموعه ادار ی
20 1 20 2 دفتر منشی و معاون
60 1 30 اتاق کنفرانس
20 1 20 2 دفتر روابط عمومی
40 1 20 2 دفتر تدارکات
20 1 20 2 دفتر مالی
40 1 30 2 بایگانی  بخشها
40 1 30 2 اتاق چاپ و تکثیر
40 1 30 4 اتاق

استراحت کارکنان

35 1 35 30 اتاق والدین
مساحت کل  (مترمربع) تعداد فضا مساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفر ظرفیت

(نفر)

نام فضا بخش
35 1 35 1.75 20 اموزش احکام کلاس های اموزش ی
35 1 35 1.75 20 تواشیح
35 1 35 1.75 20 اموزش قرا ن
40 1 40 2 20 کلاس زبان
40 1 40 2 20 کلاس کامپیوتر
50 1 50 2.5 20 کلاس قصه گویی
35 1 35 10(کل) اتاق مربیان
270 جمع
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا