فایل آماده پروژه ی کانون پرورش فکری کودکان

فایل آماده کانون پرورش فکری کودکان شامل تمامی مدارک فاز یک (نقشه های معماری) در نرم افزار اتوکد است و همچنین تصاویر سه بعدی از داخل و خارج بنا با نرم افزارهای اتوکد و راینو می باشد.که هم اکنون می توانید دانلود فرمایید. در ادامه به توضیحاتی در مورد کانون پرورش فکری و برنامه فیزیکی می پردازیم.

نام پروژه: کانون پرورش فکری کودکان
۸ هزار متر مربعمساحت زیربنای همکف3 طبقهتعداد طبقات
اتوکدفایل نقشه های بناپست مدرنسبک طراحی نما
لومیونرندهاراینوفایل سه بعدی
۱۰۰ هزارتومانقیمت فایلآجر، بتنمصالح

کانون فکری کودکان

طراحی کانون فکری کودکان

کودکان آیند هسازان سرزمین ما هستند، رشد ایدئال کودك امروز هدف همه تلا شه ایی است که برای داشتن جامعه ا یده آل فردا انجام  میدهیم. فرایند رشد کودك در محیط اتفاق  میافتد و مسلما  معماران به عنوان  طراحان فضا در خلق بخشی از این محیط تأثیر گذارند. معماران مختلف در طراحی معماری برای کودکان تلاش و حساسیت زیادی به خرجم یدهند و لی غالبا  بر اساس تفکرات و تصورات خود. اینکه چه شکلی از معماری با چه و یژ گیهایی مطلوب و موردنیاز کودکان و نوجوانان  میباشد هنوز از بسیاری جهات ناشناخته و مورد سوال است. در حالی که توجه به رفتار و پاسخ کودکان به شرا یط و محیط اطراف، مطالعه روحیات و رفتار آ نها در مراحل رشد و آشنایی با علم روا نشناسی کودکان میتواند راهنمایی در  طراحی بر ای آ نها باشد، از نگا هی دیگر کودکان را میتوان معلمان کوچک معرفی کرد و با مطا لعه رفتار و روحیات آنها به راه حلی برای معماری آنها دست یافت. لذا کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله مراکز فعال در امور تربیت و آموزش وپرور ش استعدادها و توانمن دیهای کودکان  میباشد.

انجام چنین فعالیتهایی نیاز به فضاه ای متناسب خود دارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  یکی از فضاهای مطلوب جهت  پرورش روحی و جسمی نوجوانان و جوانان میباشند که در کشوره ای ارو پایی و آمریکایی از عناصر تشکیل دهنده شهرهای بزرگ محسوب میشوند. حساسیت به گروه سنی نوجوان و جوان، کثرت آنها  و نداشتن فضای مطلوب اختصا صی ضرورت ایجا د چنین مجموع ههایی را در کشور  ایرا ن آشکار م یساز د.)ملکپور -1393(

بنابراین تمامی محیطهایی که کودکان در آن حضور  مییابند، در شک لگیری شخصیت کودك و رفتار او مؤثرند.

درای نبین فضاهای آموزشی به عنوان  یکی از مهمترین محیطه ای اثرگذار در شخصی ت کودك ا ز اهمیت  ویژ های برخوردار خواهند بود . کانون پرورش فکری کودکان یک نهاد فرهنگی و کمک آموز شی است که با  تولید و انتشار کتاب، فیلم،  نمایش و ا یجا د پایگا ههایی برای عرضة این محصولات و برگزاری کلا سهای متعدد پرورشی و کمک آموز شی به منظور غنی کردن اوقات فراغت و ارتقاء توانمندی و استعدادهای کودکان در سال 1344 تأسیس شد و تا به امرو ز به فعالیت خود ادامه داده است. با  توجه به ا ین اهداف والا، انتظار  میرود کانون  پرورش فک ری کودکان حضور و نقشی پررنگتر و

مؤثرتر در راستای شکوفایی و ارتقا خلاقیت و توانمندی های کودکان ایفا نماید. با شناخت و تکیه بر قابلیت های کانون پرورش فکری میتوان نهادی را بنا نمود که علاوه بر تحقق اهداف ابتدایی خود، بستری باشد در جهت ارتقا انگیز ش کودك برای بازی، کنجکاوی،  خیالپردازی و مشارکت اجتما عی او تا بد ین ترتیب زمینه شکوفایی و رشد خلاقیت کودك فراهم شود.

کانون فکری کودکان

برنامه فیزیکی کانون فکری کودکان:

مساحت کل  (مترمربع)تعداد فضامساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفرظرفیت

(نفر)

نام فضابخش
1753555.510کلاس ساز ایرانیآموزش موسیقی
1753555.510کلاس ساز جهانی
603201اتاق تمرین فردی
1201120620کلاس کر
3013010(کل)اتاق مربی
301302ادار ی
651656.510کلاس اواز
20120انبار
40104سرویس بهداشتی
715جم ع
مساحت کل  (مترمربع)تعداد فضامساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفرظرفیت

(نفر)

نام فضابخش
60160320کلاس نجومکلاسهای ازمایشگاهی
751753.7520کلاس زمین

شناسی

250125020کلاس گیاه

شناسی

751753.7520کلاس زیست

شناسی

80180420ازمایشگاه فیزیک
751753.7520ازمایشگاه شیمی
25125انبار
2012010(کل)اتاق مربیان
201202ادار ی
680جم ع
مساحت کل  (مترمربع)تعداد فضامساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفرظرفیت

(نفر)

نام فضابخش
4803160گالری ،نمایشگاهنمایشگاه و کتابخانه و سالن تئاتر
60016003200کتابخانه
30013002150سالن تئاتر با  صحنه و ضمائم
1380جمع
مساحت کل  (مترمربع)تعداد فضامساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفرظرفیت

(نفر)

نام فضابخش
702351.7520کارگاه نقاشی

کودکان

آموزش هنرهای تجسمی
702351.7520کارگاه نقاشی

نوجوانا ن

30130215کارگاه مجسمه سازی
30130215کارگاه سفالگری
20120210کارگاه عکاسی
3013016(کل)اتاق مربی
30130انبار
301301.520کارگاه معرق
20120210کارگاه قلم زنی
20120ابدارخانه
301301.520خوشنویسی
20420سرویس بهداشتی
400جمع
مساحت کل  (مترمربع)تعداد فضامساحت

واحد(مترمربع)

سران ه مترمربع/نفرظرفیت

(نفر)

نام فضابخش
60160320کارگاه تئاترآموزش

هنرهای نمایشی

401402.615کارگاه نمایش عروسکی
401402.615عروسک سازی
401402.615کلاس تصویرساز
401402.615شاهنامه خوانی
220جمع
مساحت کل  (مترمربع)تعداد فضامساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفرظرفیت

(نفر)

نام فضابخش
301302دفتر مدیر مجموعهادار ی
201202دفتر منشی و معاون
60130اتاق کنفرانس
201202دفتر روابط عمومی
401202دفتر تدارکات
201202دفتر مالی
401302بایگانی  بخشها
401302اتاق چاپ و تکثیر
401304اتاق

استراحت کارکنان

3513530اتاق والدین
مساحت کل  (مترمربع)تعداد فضامساحت

واحد(مترمربع)

سرانه مترمربع/نفرظرفیت

(نفر)

نام فضابخش
351351.7520اموزش احکامکلاس های اموزش ی
351351.7520تواشیح
351351.7520اموزش قرا ن
40140220کلاس زبان
40140220کلاس کامپیوتر
501502.520کلاس قصه گویی
3513510(کل)اتاق مربیان
270جمع
محمد حسین توکلی
علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا