مقررات ملی ساختمان 1389 – مبحث 19 (صرفه جوئی در مصرف انرژی)

مقررات ملی ساختمان 1389 مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملی ساختمان 1389، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

برای خواندن مطالب مربوط به معماری ایرانی لینک روبرو را کلیک کنید: پلان خانه های سنتی ایرانی

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب مقررات ملی ساختمان 1389

فصل اول- كليات
۱۹-۱-۱ دامنه كاربرد
۱۹-۱-۲ تعاريف
فصل دوم- مقررات كلي طراحي واجرا
۱۹-۲-۱ مدارك مورد نياز برای اخذ پروانه ساختمان
۱۹-۲-۱-۱ گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح
۱۹-۲-۱-۲ چك ليست انرژي
۱۹-۲-۱-۳ نقشه هاي ساختمان
۱۹-۲-۱-۴ مشخصات فيزيكي مصالح وسيستمهاي عايق حرارت
۱۹-۲-۱-۵ مشخصات فني سيستم هاي مکانیکی وروشنائي
۱۹-۲-۲ عوامل ويژه اصلي و گروه بندی ساختمان ها
۱۹-۲-۲-۱ گونه بندي كاربری ساختمان
۱۹-۲-۲-۲ گونه بندي نيازسالانۀ انرژی محل استقرار ساختمان
۱۹-۲-۲-۳ گونه بندي سطح زيربناي مفيد ساختمان
۱۹-۲-۲-۴ گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان
۱۹-۲-۲-۵ گروه بندي ساختمانها از نظر ميزان صرفه جوئي در مصرف انرژي
۱۹-۲-۳ عوامل ويژۀ فرعي
۱۹-۲-۳-۱ گونه بندي از نظر شرايط بهره گيري از انرژي خورشيدي
۱۹-۲-۳-۲ گونه بندي نحوۀ استفاده از ساختمان های غیر مسکونی
۱۹-۲-۴ روش های طراحی پوستۀ خارجی ساختمان
۱۹-۲-۵ طراحی سیستم های مکانیکی
۱۹-۲-۶ طراحی سیستم های روشنایی
فصل سوم- پوسته خارجي ساختمان
۱۹-۳-۱ روش الف- روش كاركردي
۱۹-۳-۱-۱ محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع
۱۹-۳-۱-۲ضرايب انتقال حرارت مرجع براي عناصر ساختماني پوسته خارجي
۱۹-۳-۱-۳  محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح و كنترل مشخصات پوسته
۱۹-۳-۲ روش ب – روش تجويزي
۱۹-۳-۲-۱ الزامات در راه حل هاي فني روش تجویزی
۱۹-۳-۲-۲ اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
۱۹-۳-۲-۳ اثر بهره گيري از سایبان مناسب
۱۹-۳-۲-۴ نکاتی دربارۀ مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی
۱۹-۳-۲-۵ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۱ (با پنجرۀ برتر)
۱۹-۳-۲-۶ مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب-۲ (با پنجرۀ ساده)
۱۹-۳-۳ اصول کلی و توصيه ها در زمينه طراحي ساختمان
۱۹-۳-۳-۱ جهت گيري ساختمان

برای خواندن مطالب مربوط به معماري ايراني لینک روبرو را کلیک کنید: ویژگی های معماری ایرانی ، هنر معماری ایران

۱۹-۳-۳-۲ حجم كلي وفرم ساختمان
۱۹-۳-۳-۳ جانمائي فضاهاي داخلي
۱۹-۳-۳-۴ جدارهاي نور گذر
۱۹-۳-۳-۵ سايبان ها
۱۹-۳-۳-۶ اينرسي حرارتي
۱۹-۳-۳-۷ تهویه طبیعی
فصل چهارم- تاسيسات مكانيكي
۱۹-۴-۱ مقررات کلی
۱۹-۴-۲ تأسیسات سرمایش و گرمایش
۱۹-۴-۲-۱ تأمین سرمایش و گرمایش
۱۹-۴-۲-۲ مدارهای توزیع
۱۹-۴-۲-۳ پایانه های سرمایش و گرمایش
۱۹-۴-۳ سیستم های تهويه
۱۹-۴-۳-۱ تأمین هوای تازه
۱۹-۴-۳-۲ كيفيت درز بندي بازشوها
۱۹-۴-۴ تأسیسات آب گرم مصرفي
۱۹-۴-۴-۱ ملاحظات کلی
۱۹-۴-۴-۲ عایق کاری حرارتی لوله و مخزن
فصل پنجم- سیستم روشنائي و انرژی الکتریکی
۱۹-۵-۱ سيستم ها وتجهيزات روشنائي
۱۹-۵-۲ سيستم هاي كنترل روشنائي
۱۹-۵-۲-۱ روشنائي فضاها
۱۹-۵-۲-۲ سيستم هاي كاهش ميزان و یا مدت روشنائي
۱۹-۵-۲-۴ كنترل خاموش كردن روشنائي
۱۹-۵-۳ شدت روشنائي فضاها
۱۹-۵-۴ روشنائي محوطه و بیرون ساختمان
۱۹-۵-۴-۱ لامپ ها
۱۹-۵-۴-۲ کنترل روشنائي محوطه و خارج ساختمان
۱۹-۵-۵ کنتور
۱۹-۵-۶ موتورها
پيوست هاي مبحث نوزدهم:
پيوست ۱ – روش تعيين گروه اينرسي حرارتي ساختمان
پ ۱-۱ تعيين جرم سطحي موثرجدار
پ-۱-۱-۱ جدار در تماس با خارج
پ-۱-۱-۲ جدار مجاور خاك
پ-۱-۱-۳ جدار در تماس با ساختمان مجاور يا فضاي كنترل نشده
پ-۱-۱-۴ جدارهاي  داخل فضاي كنترل شده ساختمان
پ-۱-۲ جرم سطحي موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفيد
پ-۱-۳ گروه بندي اينرسي حرارتي ساختمان يا بخشي از آن
پيوست ۲ – روش محاسبه شاخص خورشيدي
پيوست ۳ – گونه بندي نيازسالانه انرژي شهرهای ایران
پيوست ۴ – گونه بندي كاربري ساختمانها
پيوست ۵ – تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جوئي در مصرف انرژي
پيوست ۶ – مقادير فيزيكي اصلي ، تعاريف ، علائم
پيوست ۷ – ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول
پيوست ۸ – مقاومت حرارتي لايه هاي هوا وقطعات ساختماني
پ ۸-۱ مقاومت حرارتي لايه هواي مجاور سطوح داخلي وخارجي
پ ۸-۲ مقاومت حرارتي لايه هاي هواي محبوس
پ۸-۳ مقاومت حرارتي برخی لايه هاي عناصر ساختماني متداول
پ۸-۳-۱ آجر پلاک (نما)
پ۸-۳-۲ آجر توپر (دیوار)
پ۸-۳-۳ آجر سوراخ دار (دیوار)
پ۸-۳-۴ بلوک سفالی (دیوار)
پ۸-۳-۵ بلوک سیمانی (دیوار)
پ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)
پ۸-۳-۷ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)
پ۸-۳-۸ تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط (سقف)
پيوست ۹ – ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها
پ-۹-۱ ضرايب انتقال حرارت شيشه ها
پ-۹-۱-۱ شیشه های ساده
پ-۹-۱-۲ شیشه های دو جدارۀ عمودی
پ-۹-۱-۳ شیشه های دو جدارۀ  افقی(سقفی)
پ-۹-۲ ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
پ-۹-۲-۱ جدارهای نورگذر دارای شیشۀ تک جدارۀ ساده
پ-۹-۲-۲ جدارهای نورگذر دارای انواع  شیشۀ دوجداره
پ-۹-۳ مثال های ضرايب انتقال حرارت جدارهای نورگذر
پ-۹-۴ ضرايب انتقال حرارت درها
پيوست ۱۰ – سایه بان ها
پيوست ۱۱- روش های محاسبۀ پل های حرارتی
پ-۱۱-۱ گونه های مختلف پل های حرارتی
پ-۱۱-۲ روند محاسبات عددی
پ-۱۱-۳ ضرايب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول
پ-۱۱-۳-۱ کف های زیرین مجاور خاک
پ-۱۱-۳-۲ دیوار های مجاور خاک
پ-۱۱-۳-۳ اتصالات متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
پ-۱۱-۳-۴ اتصالات متداول سقف های میانی
پ-۱۱-۳-۵ اتصالات متداول بام ها و دیوار
پ-۱۱-۳-۶ اتصال دیوارهای داخلی و خارجی
پ-۱۱-۳-۵ اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیرنورگذر


 

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا