مقررات ملی ساختمان 1392 – مبحث 10 (طرح و اجرای ساختمان های فولادی)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

فصل ۱۰-۱ الزامات عمومي
۱۰-۱-۱ هدف و دامنه كاربرد
۱۰-۱-۲ مباني طراحي
۱۰-۱-۳ اصول تحليل
۱۰-۱-۴ مشخصات مصالح فولادي
۱۰-۱-۵ علائم،اختصارات و واحدها
۱۰-۱-۶ مدارك فني
۱۰-۱-۷ نصب و کنترل کیفیت
۱۰-۱-۸ ضوابط طراحي لرزه اي

فصل ۱۰-۲ الزامات طراحي
۱۰-۲-۱ الزامات تحليل و طراحي براي تامين پايداري
۱۰-۲-۲ الزامات مقاطع اعضاي فولادي
۱۰-۲-۳ الزامات طراحي اعضا براي نيروي كششي
۱۰-۲-۴الزامات طراحي اعضا براي نيروي فشاري
۱۰-۲-۵ الزامات طراحي اعضا براي خمش
۱۰-۲-۶ الزامات طراحي اعضا براي برش
۱۰-۲-۷ الزامات طراحي اعضا براي تركيب نيروي محوري و لنگر خمشي و تركيب لنگر پيچشي با ساير نيروها
۱۰-۲-۸ الزامات طراحی اعضاي با مقطع مختلط
۱۰-۲-۹ الزامات طراحی اتصالات
۱۰-۲-۱۰الزامات حالتهاي حدي بهره برداري در تحليل و طراحي
فصل ۱۰-۳الزامات طراحي لرزه اي
۱۰-۳-۱ هدف و دامنه كاربرد
۱۰-۳-۲تعاريف
۱۰-۳-۳ الزامات لرزه ای مشخصات مصالح
۱۰-۳-۴الزامات لرزه ای كمانش موضعی
۱۰-۳-۵ الزامات لرزه ای ستونها وصله ستونها،كف ستونها و وصله تيرها
۱۰-۳-۶ الزامات لرزه ی مهار جانبي تيرها در قاب های خمشی متوسط و وي‍ژه
۱۰-۳-۷ الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی معمولي
۱۰-۳-۸ الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی متوسط
۱۰-۳-۹ الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای خمشی ويژه
۱۰-۳-۱۰الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای مهار بندی شده همگرای معمولي
۱۰-۳-۱۱الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای مهاربندی شده همگرای ويژه
۱۰-۳-۱۲الزامات تكميلی طراحی لرزه ای قابهای مهار بندی شده واگرا
۱۰-۳-۱۳اتصالات گيردار از پيش تاييد شده
فصل ۱۰-۴ ساخت،نصب و كنترل
۱۰-۴-۱ مقدمه
۱۰-۴-۲ دامنه كاربرد
۱۰-۴-۳ مشخصات فولاد مصرفي
۱۰-۴-۴ ساخت قطعات فولادي
۱۰-۴-۵ رنگ آميزي و گالوانيزه كردن قسمتهاي فولادي
۱۰-۴-۶ رواداري ها
پيوست۱ ضريب طول موثر اعضاي فشاري
پ-۱-۱ ضريب طول موثر ستون هايي با شرايط تكيه گاهي ايده آل
پ-۱-۲  ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار شده
پ-۱-۳ ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار نشده
پيوست۲ تحليل مرتبه دوم از طريق تحليل الاستيك مرتبه اول تشديد يافته
پ-۲-۱ محدوديت تحليل
پ-۲-۲  نحوه محاسبه مقاومت هاي مورد نياز

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا