مقررات ملی ساختمان 1392 – مبحث 6 (بارهای وارد بر ساختمان)

مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

فصل اول

فصل دوم- تركيب بارها
۶-۲-۱- كليات
۶-۲-۲- علايم اختصاري
۶-۲-۳- تركيب بارها در طراحي به روش حالتهاي حدي
۶-۲-۴- تركيب بارها براي حوادث غير عادي
فصل سوم- بار مرده
۶-۳-۱- كليات
۶-۳-۲- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
۶-۳-۳- وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت
فصل چهارم- بارهاي خاك و فشار هيدرواستاتيكي
۶-۴-۱- كليات
۶-۴-۲- فشارهاي جانبي
۶-۴-۳- زير فشار وارد بر كف و شالوده
فصل پنجم- بار زنده
۶-۵-۱- تعاريف
۶-۵-۲- بار زنده گسترده يكنواخت
۶-۵-۳-بار زنده متمركز
۶-۵-۴- بارهاي وارده بر سيستمهاي نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پاركينگ،و نردبان ثابت
۶-۵-۵- بارهاي ضربه اي
۶-۵-۶- بار زنده نامشخص
۶-۵-۷- كاهش بارهاي زنده طبقات
۶-۵-۸- كاهش در بارهاي زنده بام
۶-۵-۹- بارهاي جراثقال
فصل ششم- بار سيل
۶-۶-۱- كليات
۶-۶-۲- تعريف
۶-۶-۳- الزامات و بارهاي طراحي
فصل هفتم- بار برف
۶-۷-۱- بار برف زمين
۶-۷-۲- بار برف بام
۶-۷-۳- ضريب اهميت
۶-۷-۴- ضريب برف گيري
۶-۷-۵- ضريب شرايط دمايي
۶-۷-۶- ضريب شيب
۶-۷-۷- بارگذاري جزيي
۶-۷-۸- بارگذاري نامتوازن
۶-۷-۹-انباشتگي برف در بام پايين تر
۶-۷-۱۰- بالا آمدگي و دست انداز بام
۶-۷-۱۱- برف لغزنده
۶-۷-۱۲- سربار باران بر برف
۶-۷-۱۳- ناپايداري بركه اي

۶-۷-۱۴- بام هاي موجود
فصل هشتم- بار باران
۶-۸-۱-كليات
۶-۸-۲- علايم
۶-۸-۳- زهكشي بام
۶-۸-۴- بارهاي ناشي از باران طرح
۶-۸-۵- ناپايداري انباشتگي آب
فصل نهم- بار يخ-يخ زدگي جوي
۶-۹-۱- كليات
۶-۹-۲- بار يخ
۶-۹-۳- ضخامت طراحي يخ ناشي از يخ زدگي باران
۶-۹-۴- ضريب ارتفاع
۶-۹-۵- ضخامت اسمي يخ
۶-۹-۶- اثر باد بر سازه ها و اجزاي پوشيده از يخ
۶-۹-۷- بارگذاري جزيي
فصل دهم- بار باد
۶-۱۰-۱- كليات
۶-۱۰-۲- فشار ناشي از باد بر ساختمان ها و سازه ها
۶-۱۰-۳- فشار مبناي باد
۶-۱۰-۴- روش محاسبه بار باد
۶-۱۰-۵- ارتفاع مبنا
۶-۱۰-۶- روش استاتيكي
۶-۱۰-۷- بار باد بر روي سازه هاي مختلف
فصل يازدهم- بار زلزله
۶-۱۱-۱- هدف
۶-۱۱-۲- حدود كاربرد
۶-۱۱-۳- ضوابط كلي
۶-۱۱-۴- ملاحظات معماري و پيكربندي سازه اي
۶-۱۱-۵- ملاحظات طراحي و ساخت ساختمان در پهنه هاي گسلي
۶-۱۱-۶- گروه بندي ساختمان بر حسب اهميت
۶-۱۱-۷- گروه بندي ساختمان بر حسب نظم سازه اي
۶-۱۱-۸- گروه بندي ساختمان بر حسب سيستم سازه اي
۶-۱۱-۹-زلزله طرح
۶-۱۱-۱۰- تركيب بارهاي شامل اثرهاي زلزله طرح
۶-۱۱-۱۱- اثرات بار زلزله شامل ضريب اضافه مقاومت
۶-۱۱-۱۲- تعيين ابعاد شالوده
۶-۱۱-۱۳- تغيير مكان جانبي طرح
۶-۱۱-۱۴- درز انقطاع
۶-۱۱-۱۵- كنترل ساختمان براي زلزله سطح بهره برداري
فصل دوازدهم- بار انفجار
۶-۱۲-۱- حدود كاربرد
۶-۱۲-۲- بار بر پوسته ساختمان
۶-۱۲-۳- ظرفيت باقيمانده
پيوستهاي مبحث ششم
پيوست۶-۱- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان
پيوست ۶-۲- روش ديناميكي محاسبه بار باد

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا