مقررات ملّی ساختمان مجموعه اي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع می گردد.در کشـور ماو در کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آیین نامه هاي ساختمانی، استانداردها و آیین کارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمان ها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمان را از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیش گفته ممکن گردد.

در حقیقت مقررات ملّی ساختمان،مجموعه اي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبین المللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .

فهرست مطالب

۱-۷ کلیات
۱-۱-۷ هدف
۲-۱-۷ دامنه کاربرد
۳-۱-۷ تعاریف
۴-۱-۷ روش‌های طراحی
۲-۷ شناسائی ژئوتکنیکی زمین
۱-۲-۷ هدف
۲-۲-۷ شرایط نیاز به انجام عملیات شناسائی
۳-۲-۷ شناسایی‌ها
۴-۲-۷ حفاری و نمونه‌برداری خاک
۵-۲-۷آزمون‌های آزمایشگاهی
۶-۲-۷ آزمون‌های درجا (محلی)
۷-۲-۷ گزارش‌ها
۳-۷ گودبرداری و پایش
۱-۳-۷ هدف
۲-۳-۷ آماده‌سازی و تسطیح
۳-۳-۷ گودبرداری
۴-۳-۷پایش و کنترل
۴-۷پی سطحی
۱-۴-۷هدف
۲-۴-۷ملاحظات طراحی پی‌های سطحی
۳-۴-۷ظرفیت بابری پی‌های سطحی
۴-۴-۷ نشست مجاز
۵-۴-۷روش‌های طراحی پی سطحی
۶-۴-۷پی‌های انعطاف پذیر
۷-۴-۷ملاحظات اجرایی پی‌های سطحی
۵-۷سازه‌های نگهبان
۱-۵-۷هدف
۲-۵-۷انواع سازه‌های نگهبان
۳-۵-۷ پایداری انواع سازه‌های نگهبان
۴-۵-۷ فشار خاک
۵-۵-۷روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان
۶-۵-۷مهاربندی
۷-۵-۷ خاکریز پشت دیوار
۸-۵-۷ زهکشی و آب‌بندی دیوارها
۶-۷ پی‌های عمیق
۱-۶-۷هدف
۲-۶-۷ مبانی طراحی پی‌های عمیق
۳-۶-۷ بارهای طراحی
۴-۶-۷ شمع تحت بار محوری
۵-۶-۷شمع‌های تحت بار جانبی
۶-۶-۷گروه شمع
۷-۶-۷ بار مجاز طراحی شمع‌ها
۸-۶-۷آزمایش‌های بارگذاری شمع
۹-۶-۷طراحی سازه‌ای شمع‌ها
۱۰-۶-۷ ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا