مقررات ملی ساختمان 1395 – مبحث 3 (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق)

مقررات ملّی ساختمان مجموعهاي است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازمالرعایه در طراحی، نظارت و اجراي عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازي، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربري و بهرهبرداري از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهرهدهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع میگردد.در کشـور ماودر کنار مقررات ملّی ساختمان، مـدارك فنـی دیگر از قبیل آییننامههاي ساختمانی، استانداردها و آیینکارهاي ساختمانسازي، مشخصات فنی ضمیمه پیمانها و نشریات ارشادي و آموزشی توسط مراجع مختلف تدوین و انتشار مییابد که گرچه از نظر کیفی و محتوایی حایز اهمیت هستند، اما با مقررات ملّی ساختمان تمایزهاي آشکاري دارند.

آنچه مقررات ملّی ساختمانرا از این قبیل مدارك متمایز میسازد، الزامی بودن، اختصاري بودن و سازگار بودن آن با شرایط کشور از حیث نیروي انسانی ماهر، کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی، توان اقتصادي و اقلیم و محیط می باشد تا از این طریق نیل به هدفهاي پیشگفته ممکن گردد.

در حقیقت مقرراتملّی ساختمان،مجموعهاي از حداقل هاي مورد نیاز وبایدهاونبایدهاي ساخت وساز است که با توجه به شرایط فنی واجرائی وتوان مهندسی کشور وبا بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي روز ملّی وبینالمللی وبراي آحاد جامعه کشور،تهیه وتدوین شده است .


 

علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
    مستند های مرتبط با این بنا