کاربندی انواع و شیوه ترسیم


کاربندی ترسیم و طراحی


تعریف

کاربندی انواع و شیوه ترسیم،مجموعه باریکه طاق های موربی که همدیگر را تلاقی کرده و از تقاطع آنها (مفاصل) جهت زدن طاق به منظور ایجاد پوشش استفاده می کنند.

کاربندی انواع و شیوه ترسیم


کاربرد کاربندی انواع و شیوه ترسیم

 1. مردم وار کردن فضای درونی
 2. دستوری بودن
 3. آمود برای پوشش اصلی
 4. عایق حرارتی
 5. به نظم درآوردن فضای داخلی (امکان اجرای آن در دهانه های متفاوت)
 6. تنظیم نور و صدا
 7. مرتبط ساختن خطوط عمودی و منحنی
 8. امکان استفاده از کاربندی بدون محدودیت های ساختمان

برای خواندن مطالب مربوط به معماری مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری مدرن ایرانی

کاربندی انواع و شیوه ترسیم


اجزا کاربندی انواع و شیوه ترسیم

کاربندی انواع و شیوه ترسیم


انواع کاربندی انواع و شیوه ترسیم

کاربندی ها به دو بخش عمده

الف). قالب شاقولی

ب). قالب سرسفت تقسیم می شوند.

قالب شاقولی: آنهایی هستند که قالبشان در فضا نسبت به صفحه زمین به طور عمودی واداشته می شود.این نوع قالب ها بیشتر متداول اند و در جاهایی مثل پوشش سوق هاکه پوشش اصلی اند از این نوع استفاده می شود.

قالب سرسفت: کاربندی هایی هستند که قالبشان در فضا نسبت به صفحه زمین  به طور مایل است.


اضلاع و انواع کاربندی انواع و شیوه ترسیم

انتخاب تعداد اضلاع کاربندی تنها با سلیقه و دلخواه معمار تعیین نمی شود، بلکه ابعاد مختلف سطحی که باید در آن کاربندی شود نوع آن را مشخص می کند.

به این ترتیب که هرگاه مستطیلی داشته باشیم به طولa  وعرض b بطور تقریبی نزدیک واقعیت فرمول زیر مبدا کار خواهد بود:

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

با توجه به فرمول مستطیل هایی به ابعاد:

3*2            کاربندی شش ضلعی

4*2            کاربندی هشت ضلعی

4*3            کاربندی ده ضلعی

5*3                    کاربندی دوازده ضلعی

5*4                    کاربندی چهاده ضلعی

6*4                    کاربندی شانزده ضلعی

6*5                    کاربندی هجده ضلعی

7*5                    کاربندی بیست ضلعی

8*6                    کاربندی بیست وچهار ضلعی می دهد.

همچنین در موارد نادر کاربندی 64 ضلعی نیز داریم.

استثنائات کاربندی

ممکن است سطحی داشته باشیم که با ابعاد فوق دقیقا تطبیق نکند مثلا 2.5* 3.5متر در این حالت معمار 2.5متر را نزدیک 2.4 می گیرد و3.5را کمی بیشتر یعنی3.6 در این حالت نسبت 6*4 پیدا شده و کاربندی 16در آن اجرا می شود.

ذکر این نکته اساسی لازم است که این تناسبات فوق العاده دقیق نیست و نسبت های  3*2 و 4*2 و… حدودی، کلی است و در اجرا معماران با کمی پس و پیش کردن دهانه این تقسیم بندی را انجام می دهند که به آن کست افزود می گویند.


انواع کاربندی قالب شاقولی

1)کاربندی رسمی:نوع کلاسیک و معمول است که خطوط کاربندی به موازات اضلاع رسم می شود.

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

2)کاربندی اختری:در این کاربندی نقاط تقسیم دایره محیطی را به طور دلخواه سه به سه یا چهار به چهار و…… به هم متصل می کنند.(بدون در نظر گرفتن این نکته که طول مستطیل چندتا از تقسیمات دایره را در بر می گیرد).شکل منظم حاصل کاربندی اختری است.

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

برای خواندن مطالب مربوط به معماري مدرن لینک روبرو را کلیک کنید: معماری پست مدرن ، معماران مدرن


انواع زمینه کاربندی انواع و شیوه ترسیم

کاربندی انواع و شیوه ترسیم


مراحل طراحی کاربندی انواع و شیوه ترسیم


مرحله اول

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

مرحله دوم 

مطابق فرمول   (a+b-2  ) 2  داریم :

12 =(5+3-2 ) 2

بنابر این دایره محیطی به 12 قسمت تقسیم می گردد.

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

مرحله سوم : 

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

مرحله چهارم :

نهایتا با زدودن خطوط اضافی کاربندی مورد نظر حاصل می گردد:

کاربندی انواع و شیوه ترسیم


مبنای زدن طاق ها، طاقی است به اندازه طول دهانه مستطیل زمینه (Paq) .تیزه های  a. h . e و … همه در يك ترازند و عرقچین روی این نقاط زده می شود.

مشخص است که نقاط (i. f. c و …) در يك امتداد و نقاط (bرg j و …) در يك راستا و ( k وdو…) در يك ترازند. هر چه به کناره های مستطیل زمینه نزدیک تر می شویم ارتفاع تیزه طاق های متقاطع کوتاهتر می شود. (Ims) طاقی است که به عرض مستطیل خورده است.

نمونه های کار بندی ۱۲ ضلعی را می توان در قسمتهای مختلف بناهای زیر دید:

1بازار ابراهیم خان کرمان

۲- شاهزاده حسین قزوین

کاربندی انواع و شیوه ترسیم


مراحل اجرای کاربندی انواع و شیوه ترسیم(سنتی)

 1. ترسیم پاباریکه ها متناسب با زمینه و هندسه کار
 2. قالب ریزی با گچ و نی (فلز) برای باریکه طاق ها
 3. نصب باریکه طاق ها و آجر پوشانی آنها
 4. پوشش بین دهانه ها

کاربندی انواع و شیوه ترسیم


منابع در این باره:

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

هندسه در معماری

موضوع: کاربندی و ترسیمات

نویسنده : دکتر محمد کریم پیرنیا ، زهره بزرگمهری

نشر : سازمان میراث فرهنگی

سال انتشار : 1370-1390

کاربندی انواع و شیوه ترسیم

گنبد و عناصر طاقی ایران

موضوع: فن اجرایی معماری ایرانی

نویسنده : دکتر حسین زمرشیدی

نشر : زمان

سال انتشار : 1394


منبع : کتاب هندسه در معماری – اطلاعات نگارنده


در ادامه می توانید فایل power point  همین مطالب را ( بدون کم و زیاد ) دریافت نمائید .


علاقه‌مند به طراحی معماری و مطالعات در حوزه های مربوطه
گزارش خطا
تصاویر 360 درجه
در صورتی که تصاویر برای شما نمایش داده نمی شوند لطفا از نرم افزار تغییر آیپی ( فیل.تر..شکن) استفاده نمایید .
  مستند های مرتبط با این بنا